عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کننده ی عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رابطه انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مسأله
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • ابزار گردآوري اطلاعات
 • روش تحلیل داده
 • منابع

مختصری از توضیحات

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای نقش گرا تعریف میشوند که بالاتر یا بیشتر از وظایف همیشگی است (بیتمن و ارگان، 1983؛ ارگان، پادساکوف ومکنزی، 2006). ارگان (1988) بیان میکند که رفتارهای شهروندی سازمانی پنج بعد مشخص دارند که عبارتند از: نوع دوستی (کمک به یکدیگر)، فضیلت مدنی( ادامه دادن با یک موضوع مهم در درون سازمان)، وجدان( انطباق هنجار)، تواضع( مشورت با بقیه اعضا قبل از هر گونه اقدامی)، ورزشکاری( شکایت نکردن درباره ی مسائل بی اهمیت). بر اساس مطالعات قبلی رفتار شهروندی سازمانی، اهمیت معناداری در محیط کار دارد (پادساکوف و مکنزی، 1994، در مقاله ی ارگان، 2006).

بر طبق مطالعات قبلی، بررسی متغیرهای فرهنگی به عنوان تعدیل کننده میتواند تعیین کننده ی مهمی برای نتایج این تحقیق باشد (گیبسون، 2009). بعلاوه (کرکمن، 2006و لونگ، 2005) دریافتند که ارزش های فرهنگی ممکن است اثرات زیادی را تحت شرایط خاص، نسبت به بقیه داشته باشد. ابعاد فرهنگی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده باید شرایطی را که تحت آن ارزش های فرهنگی تاثیر بیشتری بر نتایج سازمانی میگذارند، را مشخص کند.

پروپوزال فوق متشکل از 2 فرضیه اصلی و  2 فرضیه فرعی می باشد با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ی عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رابطه انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی طراحی شده است.

پروژه های مرتبط

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط