ارزش ویژه برند

مقاله متنی تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه برند

تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه برند

تعاریف متفاوت و مختلفی برای ارزش ویژه برند ارائه شده است و هر یک از محققین و پژوهشگران یا سازمان‌های ذیربط با توجه به موضع و دیدگاه خود آن را تعریف کرده‌اند. برخی از این تعاریف را مرور می کنیم:

آکر (1991) محقق برتر حوزه برند تعریف زیر را از ارزش ویژه برند ارائه داده است: ارزش ویژه برند مجموعه‌ای از دارایی‌های برند و مسئولیت‌ها و بدهیهای مرتبط با آن و نام و نشانه آن است، که به ارزشی که یک کالا یا خدمت برای شرکت یا مشتریان آن خلق میکند میافزاید یا از آن می کاهد.

کلر (1993) دیگر محقق برجسته در زمینه برند این تعریف را از ارزش ویژه برند ارائه می دهد:اثر متمایز دانش برند در پاسخ مصرف‌کننده به بازاریابی یک برند

تعریف مؤسسه علوم بازاریابی: ارزشی که توسط نام اضافه میشود و به وسیله حاشیه سود و سهم بازار بالا در بازار جبران میشود. ارزش ویژه برند هم میتواند به صورت یک دارایی مالی و هم به صورت مجموعه‌ای از تداعیگرها و رفتارهای مطلوب توسط مصرف‌کنندگان درک شود

تعریف یو (2009) از ارزش ویژه برند: ارزش اضافه یک محصول به دلیل نام برند آن در مقایسه با سایر برندهایی که کارکرد یکسانی دارند.

تعریف لسار و همکاران (1995): افزایش در مطلوبیت ادراک شده و محبوبیت یک محصول که ناشی از نام برند آن باشد

تعریف برمن و همکارانش (2008): ارزش ایجاد شده حال و آینده، ناشی از آن قسمت از عملکرد داخلی و خارجی که مربوط به برند است.

تعریف سایمون و سالیوان (1993) از دیدگاه مالی: جریان‌های نقدی اضافه شده به کالای دارای برند در مقایسه با جریان‌های نقدی ناشی از کالای بدون برند.

تعریف واسکوئز و همکاران (2002): مطلوبیت کلی که مصرف‌کننده به استفاده و مصرف برند نسبت میدهد و شامل تداعیگرهایی میشود که ابراز کننده مطلوبیت‌های کارکردی و نمادین هستند.

….

مقاله متنی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتریمنبع: Modir123.com

 

مطالب مرتبط