همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذایی

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذایی

هدف پرسشنامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذایی فرمت: Word ?تعداد سوال: 3 پرسشنامه و 30 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

هدف پرسشنامه: اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی فرمت: Word ?تعداد سوال: 3 پرسشنامه و 80 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مشارکت رفتار مشتری

پرسشنامه مشارکت رفتار مشتری

هدف پرسشنامه: مشارکت رفتار مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 14 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مقاله بیس: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان

پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی فروشندگان فرمت: Word ?تعداد سوال: 41 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   هوش ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

پرسشنامه چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان چابکی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

هدف پرسشنامه: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 1 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی

پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه گری مدیریت دانش فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال 3 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

هدف پرسشنامه: بررسی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر) فرمت: Word ?تعداد سوال: 17 سوال 3 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب