فرهنگ سازمانی

مقاله متنی سطوح و لایه های فرهنگ سازمانیسطوح و لایه های فرهنگ سازمانی

پژوهشگران لایه ها و سطوح سازمانی را به 4  لایه تقسیم می کنند:

جهان بینی

سازمان در مورد واقعیتهای خود و جهان پیرامون چه پیش فرضهایی و چه اهداف و آرمانها و استراتژیهایی برای خود تعیین کرده است؟  سازمان موقعیت خود را چگونه تعریف می کند.

باورها

آیا سازمان به نوآوری اعتقاد دارد؟  آیا بر این باور است که به انسانها در سازمان باید بها داده شود و به مسائل کارکنان توجه کرد و باید در حل مشکلاتشان کمک نمود و زمینه رشد و پرورش آنها را فراهم نمود یا بالعکس مسائلی چون کاهش هزنه، سودآوری و …  و حفظ وضع موجود و امثال آن بیشتر توجه دارد و مسائل مربوط به کارکنان را در رده های بعدی مورد اهمیت قرار می دهد.

ارزش ها

چه رفتارهایی دارای ارزش است؟ دنباله روی از رئیس، خبرچینی، نزدیکی به رؤسا، لباس مرتب پوشیدن و…. در واقع ارزش ها تعیین کننده خوب، بد، زشت و زیبا و پسندیده و ناپسند سازمان هستند.

رفتارها

باورها، ارزش ها و پیش فرضها همگی در نهایت خود را در رفتار متجلی می سازد. آنچه در سازمان می گذرد نمایانگر  فرهنگ سازمانی می  باشد.

ادگار شاین که عمده مطالعاتش در مورد فرهنگ بوده برای فرهنگ سازمانی 3  سطح درنظر گرفته است.

1- سطح اول: رفتارها، ابزارها یا نمودارهای فیزیکی و علائم.
2-  سطح زیرین: شامل ارزش ها، هنجارها و باورها و نگرشها می باشد یعنی آنچه که باید باشد.
3-  در سطح پایین تر: فرضیات اساسی و اعتقادات بنیادی قرار دارد.

شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی

آداب و رسوم، سنتهای متداول در سازمان و روش عمومی انجام امور سازمانی تا حد زیادی نشأت گرفته از چیزهایی است که قبلاً انجام شده و همچنین میزان موفقیتی است که عاملان آن امور به ان دست یافته اند. این امر ما را رهنمون می سازد که بدانیم منبع نمایی فرهنگ یک سازمان همان مؤسسین یا بنیان گذاران هستند.

شناخت مؤسسین یا بنیان گذاران سازمان در تثبیت و حفظ فرهنگ آن تأثیر به سزایی دارد. آنان تبیین کنندگان رسالتی که سازمان می بایست بر عهده داشته باشد، هستند. آنها معین می کنند که رسالت یا مأموریت سازمان چه بایستی باشد. در سازمانهای کوچک القاء بینش و دیدگاه مؤسسین به همه اعضاء سازمان به آسانی صورت می گیرد.

چون مؤسسین با ایده خاصی به تشکیل سازمان دست زده اند و در خصوص چگونگی آن تعصب دارند، فرهنگ سازمان نتیجه تعامل بین

1-  تعصبات و مفروضات مؤسسین
2-  آنچه اعضاء اولیه در اثر تماس با مؤسسین یاد گرفته و یا تجربه کسب کرده اند می باشد.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

منبع: Modir123.com