عملکرد صادرات

مقاله متنی قیمت‌گذاری ارزش-محور

قیمت‌گذاری

اکثر مطالعات روی فاکتورهای مختلف موثر بر فرایند قیمت‌گذاری در یک شرکت تمرکز می‌کنند. ما در مطالعه‌ی خود ادعا می‌کنیم که ظرفیت‌های پویا اسبق‌های قیمت‌گذاری هستند. همانطور که هامبرگ و همکاران (2012) تشخیص داده‌اند، تنها تعداد اندکی از مطالعات، پیامدها یا تاثیرات واقعی روی ارقام قابل سنجش را در صورت پیگیری چنین استراتژی‌هایی در نظر می‌گیرند.به طور مشابه، رول (2009) روی شناخت محدود تاثیر قیمت‌گذاری روی سودآوری تاکید دارد. لیوزو و هینترهابر (2013) به بررسی رابطه‌ی بین رویکرد قیمت‌گذاری و عملکرد شرکت می‌پردازند. هامبرگ و همکاران (2012) روی نمایندگی و انتشار مسئولیت قیمت‌گذاری و تاثیر ایجاد شده‌ روی بازده روی دارایی‌ها تمرکز دارند. هدف تحقیق ما گسترش این ایده‌ها و بررسی تاثیر قابلیت‌ها و قیمت‌گذاری ارزش-محور روی عملکرد صادرات است. رقابت جهانی به طور پیوسته در حال رشد است و شرکت‌ها باید فرصت‌هایی را برای دستیابی به اهداف بازاریابی بین‌المللی خود بیابند.

دو روش تجزیه و تحلیل عملکرد صادرات وجود دارند:

در سطح کارکرد صادرات یا در سطح سرمایه‌گذاری صادرات. اولی روی عملکرد کلی صادرات یک موجودیت صادر کننده تمرکز دارد و تغییرات در سطوح عملکرد صادرات در طول تجارت‌ها را توضیح می‌دهد. تجزیه و تحلیل در سطح کارکرد صادرات، شناسایی فاکتورهایی که عملکرد صادرات را بهبود می‌بخشند علی‌الخصوص فاکتورهای سطح زیست محیطی یا شرکتی که عملیات صادرات را شکل می‌دهند ممکن می‌سازد. مطالعات در زمینه‌ی سطح سرمایه‌گذاری، روی عملکرد یک سرمایه‌گذاری صادرات در محدوده‌ی یک شرکت تمرکز می‌کند. در این زمینه‌، سرمایه‌گذاری، یک محصول منفرد یا خط محصول صادر شده به یک بازار خاص در خارج است.

تمرکز روی سطح سرمایه‌گذاری منفرد، برای اعمال عملی، مشکل است چون این را که هر سرمایه‌گذاری صادرات در محدوده‌ی یک شرکت و بخشی از موفقیت کل صادرات جای می‌گیرد نادیده می‌گیرد. یک تجزیه و تحلیل در سطح کارکرد صادرات، برای عملکرد مدیریت بسیار مفید است زیرا آن به شبیه‌سازی عملکرد کلید صادرات شرکت‌ها کمک می‌کند. همچنین می‌توان استدلال کرد که یک بررسی روی سطح کارکردی، در مقابل ظرفیت‌های پویا، مناسب‌تر است و امکان تشخیص بهتر فرایند قیمت‌گذاری و ویژگی فرایند ظرفیت‌های پویا را فراهم می‌کند. این رویکرد نیاز به تحقیقات دیگر دارد و یک طراحی طولی و کیفی می‌توان یک نقطه‌ی آغاز باشد.

ترجمه مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادراتمنبع: Modir123.com