×

پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تدوین برنامه ی بازاریابی استراتژیک بنگاه های گردشگری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت استراتژی های مختلف بانک

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

۲۰,۰۰۰ تومان
0