طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پرسشنامه روانشناسی"

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19 فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و دارای 3 مولفه عوامل فردیف سازمان و محیطی √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد 201

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد 201

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 4 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: دارد   عدالت ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان فرمت: Word ?تعداد سوال: 38 سوال و 2 مولفه و 6 زیر مولفه (کیفیت خدمات(ابعاد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 2855: بهزیستی روان شناختی ریف

پرسشنامه 2855: بهزیستی روان شناختی ریف

هدف پرسشنامه: ارزيابي و بررسي بهزيستي روان شناختي فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 6594: نشاط سازمانی کرولف

پرسشنامه 6594: نشاط سازمانی کرولف

هدف پرسشنامه: بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همکاران

پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همکاران

هدف پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس، گاردنر، كامينگز و دان هام (1989) فرمت: Word ?تعداد سوال: 52 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: 22 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه اعمال منفی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 2587: سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

پرسشنامه 2587: سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

هدف پرسشنامه: برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال و 5 مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، ...

ادامه مطلب
پرسشنامه خویشتن پنداری راجرز

پرسشنامه خویشتن پنداری راجرز

هدف پرسشنامه: سنجش خویشتن پنداری فرمت: Word ?تعداد سوال: 53 سوال √منبع: دارد   پرسشنامه رایگان خویشتن پنداری راجرز این ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

هدف پرسشنامه: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 1 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید