پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

پرسشنامه یادگیری سازمانی هدف پرسشنامه: سنجش یادگیری سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

یادگیری سازمانی قدیمی

بسیاری از محققان سنتی درباره یادگیری سازمانی یا یادگیری سازمانی قدیمی و این سوال که یادگیری سازمانی چیست توافق داشته باشند. یک دیدگاه کاملاً رایج درباره یادگیری نشان دهنده یادگیری فردی عوامل سازمان است. اگرچه به منظور معتبر کردن یادگیری سازمانی دانش باید در حافظه سازمان ذخیره گردد و این امر شامل:
کارهای روزمره، قوانین، رویه ها، اسناد و فرهنگ ها است. پس دانش بدست آمده بوسیله افراد به حافظه سازمان انتقال می یابد.

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روش ها، ساز و کارها و فرآیند هایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند. لازم است که اطلاعات حاصله از این تحقیق نزد محقق محرمانه خواهد ماند و اطلاعات به طور کلی و جمعی و نه به صورت فردی و موردی مورد تجریه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پرسشنامه فوق متشکل ۱۶ سوال با هدف سنجش یادگیری سازمانی طراحی گردیده است.

در سال ۱۹۹۰ یک دیدگاه و رویکرد درباره اجتماعی درباره یادگیری در ادبیات یادگیری سازمانی ظهور پیدا کرد. دو تفاوت اصلی و اساسی بین یادگیری سازمانی جدید و قدیم وجود دارد. اول اینکه دیدگاه قدیمی هم یادگیری ادراکی به وسیله افراد و هم یادگیری به وسیله افراد درسطح افراد را رد می کند.در عوض افراد به عنوان شخصیت اجتماعی در جامعه ای با تمرین یادگیری قرار می گیرند.

از این رو یادگیری در این دیدگاه به معنای مشارکت است نه به معنای کسب اطلاعات و نه یادگیری افراد و سازمان به عنوان یادگیری فردی. بلکه صحیح تر آن است که بگوییم یک یادگیری جمعی است. ثانیا هنگامی که دانش قابل ذخیره سازی در دیدگاه های یادگیری سازمانی قدیمی است درواقع مفهومی وابسته به دیدگاه یادگیری سازمانی است. یادگیری واقع شده  شده است.

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

106 بازدید