اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

مقاله متنی نتایج عملکرد اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

جنبه های مهم سرمایه گذاری صادرات

دو جنبه مهم عملکرد سرمایه گذاری صادرات عبارت است از: عملکرد بازار، یعنی میزانی که سرمایه گذاری، به اهداف مبتنی بر بازار محصول مطلوب دست می یابد، از قبیل نرخ های کسب مشتری بالا، رشد درآمد فروش و سهم بازار در بازار صادرات هدف و عملکرد مالی، نتایج هزینه های مالی / سود عملکرد بازار سرمایه گذاری در معیارهای مربوط به سود، ما به‌ التفاوت‌، بازگشت سرمایه گذاری، و مانند این ها. در مفهوم ما، اثربخشی اجرای داخلی مربوط به چگونگی مطابقت اقدامات سرمایه گذاری صادرات و استقرار منابع با استراتژی بازاریابی صادرات برنامه ریزی شده، است.

در نتیجه فرضیه ما این است که اثربخشی اجرای داخلی باید به طور غیر مستقیم عملکرد سرمایه گذاری صادرات را از طریق یک ارتباط مثبت با استراتژی اثر بخشی اجرای خارجی از استراتژی بازاریابی صادرات سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار دهد.

این رابطه ممکن است دو طرفه باشد. با فرض این که مدیران سرمایه گذاری صادرات تصمیمات استراتژی بازاریابی مناسبی می گیرند، پس از آن اجرای این تصمیمات باید به طور موثر در نتیجه ی یک پاسخ مثبت از بازار هدف صادرات و افزایش دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده سرمایه گذاری باشد. در مقابل، کارکنان مسئول اجرای استراتژی بازاریابی صادرات نیز ممکن است به احتمال بیشتری به تلاش برای به دست آوردن و گسترش منابع و اقدامات مورد نیاز برای اجرای موثر تصمیمات استراتژی بپردازند که باور دارند با توجه به اهداف تعیین شده و شرایطی که در بازار صادرات مشاهده می کنند، مناسب هستند.

اثربخشی اجرای خارجی مربوط به این است که آیا بازاریابی صادرات و استقرار و گسترش منابع، در بازار صادرات به روشی که انتظار می رود توسط تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری صادرات زمانی که اهداف استراتژی بازاریابی صادرات برنامه ریزی شده را تعیین می کنند، تحقق می یابد یا خیر.

ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاریمنبع: Modir123.com