ابعاد مدیریت زنجیره تامین

ابعاد مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تأمین

  • مدیریت اطلاعات:

به طورکلی در زنجیره تأمین، مدیریت اطلاعات در بخش های مختلفی تأثیرگذار خواهد بود. گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرآیندها مؤثرتر و کاراتر و مدیریت آن ها آسان تر شود. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تأثیرات فزاینده ای در سرعت، دقت، کیفیت و دیگر جنبه ها وجود داشته باشد. همچنین مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره تأمین خواهد شد.

  • مدیریت لجستیک:

در تحلیل سیستم های تولیدی، موضوع لجستیک، بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در برمی گیرد. این بخش که تمام فعالیت های فیزیکی از مرحله ماده خام تا محصول نهایی مانند فعالیت های حمل ونقل، انباردای و زمان بندی تولید را شامل می شود، بخش نسبتاً بزرگی از فعالیت های زنجیره تأمین را به خود اختصاص می دهد. درواقع محدوده لجستیک، تنها جریان مواد و کالا نبوده، بلکه محور فعالیت های زنجیره تأمین است که روابط و اطلاعات، ابزار پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت ها هستند.

  • مدیریت روابط:

شاید مهم ترین بخش مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت روابط در زنجیره باشد. مدیریت روابط، تأثیر شگرفی بر تمام زمینه های زنجیره تأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سیستم های اطلاعاتی و فناوری موردنیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین، به سهولت در دسترس بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه تکمیل و به کار گرفته شوند. علاوه بر این مهم ترین عامل برای مدیریت موفق زنجیره تأمین، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره تأمین است، به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند (لی، 2011).

مزایای مدیریت زنجیره تأمین

منافع مورد انتظار از زنجیره تأمین را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • بهبود فرآیندها: هماهنگی بهتر مواد و ظرفیت، مانع از زیان ناشی از انتظار برای قطعات می شود. کاهش زمان چرخه تولید: با در نظر گرفتن محدودیت ها و به همین ترتیب گزینه ها در زنجیره تأمین می توان زمان چرخه تولید را کاهش داد.
  • کاهش هزینه موجودی: امکان مشاهده عرضه و تقاضا، نیازمندی سطوح موجودی برای مقابله با عدم اطمینان را کاهش می دهد. توانایی دانستن این که چه زمانی باید بر اساس تقاضای مشتری، لجستیک، ظرفیت و سایر موارد موردنیاز، مواد اولیه خریداری کرد.

….

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com