آموزش پایان نامه نویسی

 راهنمای نگارش پایان نامه

مشاوره پایان نامه

مشاوره رایگان پایان نامه نویسی

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • مبانی نظری تحقیق (شامل تعاریف، الگوها و مدل های مطرح)
 • پیشینه پژوهش
 • مروری بر پژوهش های داخلی
 • مروری بر پژوهش های خارجی
 • چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • روش های گردآوری داده ها
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها
 • روش اجرا

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • توصیف جمعیت شناختی نمونه تحقیق
 • شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق
 • تحلیل داده ها متناسب با سئوال ها و فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

 • مقدمه
 • تحلیل بر اساس مبانی نظری، سئوالها و فرضیه های تحقیق
 • بحث و جمع بندی
 • تبیین مدل نهایی تحقیق (در صورت ارائه مدل)
 • پیشنهادهای تحقیق بر اساس مبانی نظری، سئوال ها و فرضیه های تحقیق
 • پیشنهادهای کاربردی
 • پیشنهادهای سیاست گذاری
 • پیشنهادهای جهت تحقیقات آینده

منابع

 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

ضمائم

 • نمونه ای از ابزارهای گردآوری داده ها
 • شواهد مستند گردآوری داده ها
 • نتایج تحلیل نرم افزاری داده ها

کلیه منابع فارسی و انگلیسی بر اساس سبک APA تهیه شود.

  دانلود فایل راهنمای نگارش

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی سایت: 09120323225

223 بازدید