همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات انگلیسی ISI"

مقاله isi: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

مقاله isi: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Customer Relationship Management on Customer Satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

عنوان انگلیسی مقاله: The measurement and evaluation of the service quality through customers' satisfaction ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel employee work crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support ترجمه عنوان مقاله: رونق کار، فرسودگی شغلی و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between emotional intelligence,frontline employee adaptability,job satisfaction and job performance ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین هوش هیجانی، ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

عنوان انگلیسی مقاله: Association of risk exposure, organizational identification, and empowerment, with safety participation, intention to quit, and absenteeism ترجمه عنوان مقاله: ارتباط مخاطره با ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification ترجمه عنوان مقاله: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

مقاله isi: تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of salesperson macro-adaptive selling strategy on job performance and satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: My spouse is my strength: Interactive effects of perceived organizational and spousal support in predicting career adaptability and career outcomes ترجمه عنوان مقاله: همسر من قدرت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده فروشی

مقاله isi: بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده فروشی

عنوان انگلیسی مقاله: Green marketing' functions in building corporate image in the retail setting ترجمه عنوان مقاله:  بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده ...

ادامه مطلب
مقاله isi: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

مقاله isi: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

عنوان انگلیسی مقاله: The role of brand elements in destination branding ترجمه عنوان مقاله: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد رشته: مدیریت بازاریابی سال ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تجارب برند و تمایل مشتریان به پرداخت مشتریان حق بیمه: نقش میانجی اعتبار نام تجاری

مقاله isi: تجارب برند و تمایل مشتریان به پرداخت مشتریان حق بیمه: نقش میانجی اعتبار نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: Brand experience and consumers’ willingness-to-pay (WTP) a price premium: Mediating role of brand credibility and perceived uniqueness ترجمه عنوان مقاله: تجارب برند و تمایل ...

ادامه مطلب
مقاله isi: بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق تقویت روابط نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

مقاله isi: بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق تقویت روابط نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

عنوان انگلیسی مقاله: Enhancing hotel brand performance through fostering brand relationship orientation in the minds of consumers ترجمه عنوان مقاله: بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق ...

ادامه مطلب