طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه مقاله تحقیق در عملیات پیشرفته"

ترجمه مقاله آیا خطوط هوایی باید یک رویکرد تک مسیره را بپذیرند یا یک رویکرد چند مسیره ؟

ترجمه مقاله آیا خطوط هوایی باید یک رویکرد تک مسیره را بپذیرند یا یک رویکرد چند مسیره ؟

عنوان انگلیسی مقاله: Online distribution of airline tickets: Should airlines adopt a single or a multi-channel approach? ترجمه عنوان مقاله: توزیع آنلاین بلیت های خط هوایی: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله اجماع تطبیقی مدل پویای نظیر به نظیر برای رسیدن به گروه تصمیم گیری AHP

ترجمه مقاله اجماع تطبیقی مدل پویای نظیر به نظیر برای رسیدن به گروه تصمیم گیری AHP

عنوان انگلیسی مقاله: A peer-to-peer dynamic adaptive consensus reaching model for the group AHP decision making ترجمه عنوان مقاله: اجماع تطبیقی مدل پویای نظیر به نظیر برای رسیدن ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

ترجمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

عنوان انگلیسی مقاله:  A non compensatory compromised solution for material selection of bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) using ELECTRE IV ترجمه عنوان مقاله: راه‌حل ...

ادامه مطلب
ترجمه ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

ترجمه ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

عنوان انگلیسی مقاله: Operations reserch: the productivity engine ترجمه عنوان مقاله: ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی سال انتشار: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید