×

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تاثیر عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان کد ۱۶۵۴

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر(۱۹۹۱) ۲۵۴۸۹۶

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۲۰,۰۰۰ تومان
0