×

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۱۲,۵۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عدالت سازمانی چستر

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عدالت سازمانی کالکیت کد ۲۵۸

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

سفارش پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی مرادی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

۱۰,۰۰۰ تومان
0