×

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عدالت سازمانی چستر

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عدالت سازمانی کالکیت کد ۲۵۸

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی مرادی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

۵,۵۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: ۸۷۵)

۴,۵۰۰ تومان
0