×

خرید پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای (School-Burnout Inventory (SBI))

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان کد ۱۶۵۴

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عدالت سازمانی چستر

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عدالت سازمانی کالکیت کد ۲۵۸

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی مرادی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

۱۰,۰۰۰ تومان
0