×

خرید پرسشنامه فعالیت بازاریابی رسانه اجتماعی درک شده

۱۲,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه کیفیت درک شده وب سایت

۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه نقش کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه علاقه به برند ژو

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی

۱۰,۰۰۰ تومان
0