تأثیر ساختاربندی پورتفولیوی پروژه بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

مقاله متنی تأثیر ساختاربندی پورتفولیوی پروژه بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

تعریف ساختاربندی پورتفولیوی پروژه

در ادبیات مدیریت پروژه تعاریف مختلفی در ارتباط با فرایند بررسی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها برای یک پورتفولیو وجود دارد. در حالی که برخی از نویسندگان این فرایند کلی را انتخاب پروژه یا پورتفولیو می نامند، نویسندگان دیگر آن را فقط به عنوان یک گام از فرایند انتخاب می نامند. واژه اولویت بندی پروژه یا پورتفولیو نیز به طور مبهم مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، تعدادی از نویسندگان، این فرایند را در پروژه های جدید به کار می گیرند در حالی که سایر نویسندگان صریحاً بر بررسی پروژه های در جریان نیز تأکید می کنند.

این مطالعه، تعریف گسترده آرچر و قاسم زاده را دنبال می کند که این فرایند را به عنوان فعالیت دوره ای ملاحظات استراتژیک، ارزیابی پروژه و انتخاب پورتفولیوی تمام طرح های پروژه ای جدید  و پروژه های در جریان می بینند که اهداف بنگاه را به روشی مطلوب و بدون استفاده بیشتر از منابع در دسترس یا نقض محدودیت های دیگر، محقق می کند. برای اجتناب از اشتباه شدن این تعاریف، این فرایند را در ادامه ساختاربندی پورتفولیوی پروژه می نامیم.

از آنجایی که هیچ استاندارد ثابتی برای فرایند ساختاربندی پورتفولیوی پروژه وجود ندارد، درنتیجه هیچ متغیر نظری استاندارد تعیین شده ای هم برای ارزیابی درجه ساختاربندی پورتفولیو وجود ندارد. در نتیجه، ملاحظات استراتژیک پورتفولیو از طریق تحلیل (1) سازگاری پورتفولیوی پروژه با استراتژی شرکت و کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد. فرایند ارزیابی پروژه و انتخاب پورتفولیو از طریق (2) درجه فرموله سازی مورد توجه قرار می گیرد که کاربرد ثابت در تمام پروژه ها را نیز تحلیل می کند.

در نهایت، ملاحظه محدودیت های فرایند ساختاربندی در انتخاب نهایی پورتفولیو توسط (3) درجه یکپارچگی وظایف بنگاه و نیز (4) میزان دقت عمل تحت پوشش قرار می گیرد.

ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن: یک چارچوب مفهومیمنبع: Modir123.com