×

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه فعالیت بازاریابی رسانه اجتماعی درک شده

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پروتکل آموزش ذهن آگاهی کابات زین و همکاران(۱۹۹۲)

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه کیفیت درک شده وب سایت

۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه نقش کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۱۲,۵۰۰ تومان
0