×

خرید پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای (School-Burnout Inventory (SBI))

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فارسی و انگلیسی همراه با مقاله بیس تاثیر رسانه اجتماعی بر قصد خرید محصولات سبز

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تاثیر عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه آزمون پیری

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه روش های مالی سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه روش های مالی سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان کد ۱۶۵۴

۱۰,۰۰۰ تومان
0