مقاله انگلیسی حسابداری در زمان و برای بحران وام های بدون پشتوانه

عنوان انگلیسی مقاله: Accounting in and for the Subprime Crisis

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری در زمان و برای بحران وام های بدون پشتوانه

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۲۰۰۸

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۵۷ صفحه

منبع: New York University

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده

این مقاله مفاهیم بحران وامهای بدون پشتوانه برای حسابداری را شرح می دهد. در قسمت اول من جنبه های سازمانی و بازاری وام دهی بدون پشتوانه (بیشترین از لحاظ حسابداری) را شرح می دهم. در بخش دوم درباره جنبه های بحرانی تعریف ارزش منصفانه و دستورالعمل ارزشیابی استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۵۷ و توضیح دشواری های کاربردی ناشی از به کارگیری این تعریف و دستورالعمل برای وامهای بدون پشتوانه در طول دوره بحران بحث می کنم. همچنین من یک عامل بالقوه در ارتباط با کاربرد اختیار ارزش منصفانه استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۵۹ افزایش می دهم.

در قسمت سوم من درباره پیامدهای حاصله در ارتباط با حسابداری فروش تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی های رهنی بدون پشتوانه تحت استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۴۰ و ادغام شرکتهای تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی تحت FIN شماره ۴۶ همراه با توقیف یا اصلاح اوراق رهنی توضیح می دهم. در بخش چهارم من راههایی که موسسات علمی حسابداری می توانند مفاهیم بحران وامهای بدون پشتوانه را در تحقیقات و تدریس خود دنبال کنند را مشخص می کنم.

Abstract
This essay describes implications of the subprime crisis for accounting.First, I overview the institutional and market aspects of subprimelending with the greatest accounting relevance. Second, I discuss thecritical aspects of FAS No. 157’s fair value definition andmeasurement guidance and explain the practical difficulties that have arisenin applying this definition and guidance to subprime positions duringthe crisis. I also raise a potential issue regarding theapplication of FAS No. 159’s fair value option. Third, Idiscuss issues that have arisen regarding sale accounting for subprimemortgage securitizations under FAS No. 140 and consolidation of securitizationentities under FIN No. 46(R) associated with mortgage foreclosures andmodifications. Fourth, I indicate ways that accounting academics can addressthe implications of the subprime crisis in their research andteaching.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

175 بازدید