تحلیل: تحلیل آماری فصل چهار با خروجی نرم افزار SPSS آزمون پیرسون و رگرسیون

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: مقاطع ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 34 صفحه

فرمت: Pdf & Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نمونه خروجی آزمون رگرسیون پیرسون

نمونه خروجی آزمون رگرسیون پیرسون : گزارش پژوهش نيز به مانند فرآيند هر پژوهش علمي از يك نظم برخوردار است. تجزيه و تحليل داده‌ ها و اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين مراحل پژوهش‌ هاي علمي داراي شواهد عددي و كمي از اهميت اساسي برخوردار است. تجزيه و تحليل آماري شامل دسته بندي و تلخيص و توصيف و تحليل اطلاعات گردآوري شده است كه با به كارگيري تكنيك‌ هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام مي‌گيرد. در اين مطالعه اهداف پژوهش با داده‌ها و شواهد كمي سروكار دارد كه در اين فصل به آن‌ها پرداخته شده است. اين فصل به تجزيه و تحليل داده‌ هاي پژوهش اختصاص دارد. بنابراين به مانند همه پژوهش‌ هاي كمي در اين پژوهش نيز از روش‌ هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

در بخش توصيفي به ويژگي نمونه آماري و بيان مشخصه‌ هاي توصيفي متغير هاي پژوهش پرداخته شده و در بخش استنباطي برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS25 به نحوی که ذکر می شود، استفاده گردید: جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضريب آلفای کرونباخ، جهت بررسی نرمال بودن داده ها از ضريب چولگی، ضريب كشيدگي و آزمون کلموگروف – اسمیرنف و همچنین جهت بررسی فرضیه های مطرح شده از آزمون های ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است.

فایل مورد نظر فصل چهارم بصورت کامل همرا باه تجزیه و تحلیل به همراه خروجی نرم افزار برای دو آزمون پیرسون و رگرسیون می باشد.

کاربران سایت جهت ارتقا و کیفیت سایت و همچنین جهت دریافت پرسش ها می توانند از طریق شماره تماس ذیل و یا فرم تماس و سایت از طریق شماره واتس اپ و تلگرام شماره های 09120323225 و یا 09390959982 با ما مکاتبه نمایند.

[/stextbox]

تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

مطالب مرتبط