پروژه ۲۲: تحلیل آماری فصل چهار با خروجی نرم افزار SPSS آزمون پیرسون و رگرسیون

تحلیل: تحلیل آماری فصل چهار با خروجی نرم افزار SPSS آزمون پیرسون و رگرسیون

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: مقاطع ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۳۴ صفحه

فرمت: Pdf & Word

 

نمونه خروجی آزمون رگرسیون پیرسون

نمونه خروجی آزمون رگرسیون پیرسون : گزارش پژوهش نیز به مانند فرآیند هر پژوهش علمی از یک نظم برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده‌ ها و اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین مراحل پژوهش‌ های علمی دارای شواهد عددی و کمی از اهمیت اساسی برخوردار است. تجزیه و تحلیل آماری شامل دسته بندی و تلخیص و توصیف و تحلیل اطلاعات گردآوری شده است که با به کارگیری تکنیک‌ های آمار توصیفی و استنباطی انجام می‌گیرد. در این مطالعه اهداف پژوهش با داده‌ها و شواهد کمی سروکار دارد که در این فصل به آن‌ها پرداخته شده است. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌ های پژوهش اختصاص دارد. بنابراین به مانند همه پژوهش‌ های کمی در این پژوهش نیز از روش‌ های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

در بخش توصیفی به ویژگی نمونه آماری و بیان مشخصه‌ های توصیفی متغیر های پژوهش پرداخته شده و در بخش استنباطی برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS25 به نحوی که ذکر می شود، استفاده گردید: جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ، جهت بررسی نرمال بودن داده ها از ضریب چولگی، ضریب کشیدگی و آزمون کلموگروف – اسمیرنف و همچنین جهت بررسی فرضیه های مطرح شده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است.

فایل مورد نظر فصل چهارم بصورت کامل همرا باه تجزیه و تحلیل به همراه خروجی نرم افزار برای دو آزمون پیرسون و رگرسیون می باشد.

کاربران سایت جهت ارتقا و کیفیت سایت و همچنین جهت دریافت پرسش ها می توانند از طریق شماره تماس ذیل و یا فرم تماس و سایت از طریق شماره واتس اپ و تلگرام شماره های ۰۹۱۲۰۳۲۳۲۲۵ و یا ۰۹۳۹۰۹۵۹۹۸۲ با ما مکاتبه نمایند.

 

تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

456 بازدید