پروپوزال ۲۸۵۲۹: بررسی نقش مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۳۳ صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

پروپوزال مدیریت کوانتومی

پروپوزال منابع انسانی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی تحقیق
 • اهداف فرعی تحقیق
 • الف) اهداف فرعی اول
 • ب) اهداف فرعی دوم
 • سؤالات تحقیق
 • سؤالات اصلی تحقیق
 • سوالات فرعی تحقیق
 • الف) سوالات فرعی اول
 • ب) سوالات فرعی دوم
 • فرضیه‏ های تحقیق
 • فرضیه‌های اصلی تحقیق
 • فرضیه‌های فرعی تحقیق
 • الف) فرضیه‌های فرعی اول
 • ب) فرضیه‌های فرعی دوم
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف نظری
 • چابکی سازمانی
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه داخلی تحقیق
 • چارچوب مفهومی تحقیق
 • نوع و روش تحقیق
 • روشهای جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعهی آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه مدیریت کوانتومی
 • پرسشنامه مدیریت استعداد
 • پرسشنامه چابکی سازمانی
 • روش نمرهگذاری در طیف لیکرت
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • پرسشنامه ها

مدیریت کوانتمی

کوانتم به معنی این است که کل اجزای جهان و از جمله انسان ها موجوداتی پویا، آگاه و مرتبط با هم هستند و مدیریت کوانتمی توان‌افزایی در کارکنان است. مدیریت کوانتمی رویکردی در جهت ارتقاء قابلیت ها، توانمندی‌ها و اثربخشی مدیران و به ویژه کارکنان است. از این رو هدف از مدیریت کوانتمی افزایش میزان اثربخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است (شیلتون، ۲۰۱۱).

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد، جریان استعداد در یک سازمان است. هدف و مقصود آن تضمین عرضه مطلوبی ازاستعدادها به منظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبنای اهداف استراتژیک سازمان است (داتاگوپتا، ۲۰۰۵). مدیریت استعداد عبارت است از شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل بمنظور عجین شدن فرد با نقشی که با قوت های ذاتی او منطبق است (ماچا، ۲۰۰۴). در تعریفی دیگر مدیریت استعداد دربرگیرنده تمامی فرایندهای منابع انسانی، مدیریت امور و فناوری هاست. مدیریت استعداد عموماً به معنی کاوش، کشف، انتخاب، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، به کارگیری و بازسازی نیروی کار است (اسچیویر، ۲۰۰۴).  

چابکی سازمانی

چابکی توانایی سازمان برای تغییر است تا فرصت هایی را که براساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداری قرار دهد. سازمان چابک سازمانی است که می تواند تغییر کند و خود را با تغییرات محیطی همچون یک استراتژی پیروزمندانه وفق دهد (ملاحسینی و مصطفوی، ۱۳۸۶). بسانت (۲۰۱۳) چابکی را سودآوری از محیط به منظور رشد و تعالی سازمان و موفقیت در رقابت تعریف کرده است. داو (۲۰۱۳) چابکی را توانایی پاسخ موثر به مشتری در جهت فراهم نمودن رضایت بیشتر و جذب آنها تعریف کرده است.

http://modir3-3.ir/images/model-mafhomi-modiriate-coantomi.png

مدل مفهومی پژوهش

 

پروپوزال فوق متشکل از ۹ فرضیه اصلی و ۱ فرضیه فرعی می باشد با هدف بررسی نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان طراحی شده است. که همراه با مقاله بیس و مدل مفهومی می باشد. که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

پروژه های مرتبط

 

پروپوزال های مدیریتی

 

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

728 بازدید