عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه کاربرد سیستم برنامه ریزی بر تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر کارایی عملیاتی

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 30 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال

پروپوزال منابع انسانی پیشرفته

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • پرسشنامه ها

مختصری از توضیحات

تعاریف مفهومی متغیره های پژوهش

رضایت کاربر

رضایت کاربر به عنوان توجه و ادراك یک فرد به سوي سیستمی که مورد استفاده قرار داده است، توصیف می شود و به مرحله اي اشاره دارد که کاربران باور دارند سیستم موجود با انتظارات آن ها تلاقی یافته است. عواملی نظیر مربوط بودن و صحت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم به عنوان عناصر تشکیل دهنده ي رضایت کاربر تعریف می شود در طی سالیان اخیر، رضایت کاربر به عنوان یک پیش بینی کننده ي کلیدي براي موفقیت سیستم اطلاعاتی و کاربرد سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است.

کاربرد سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی

سیستم برنامه ریزي منابع سازمان یک بسته نرم افزاري کامل بر مبناي سیستمی است که اکثر الزامات مورد نیاز یک سیستم مفید را دارا بوده و در خدمت بسیاري از صنایع و حوزه هاي کاري متعدد در مجتمع هاي سازمانی است و سعی می کند فعالیتها را از مدیریت زنجیره تأمین، کنترل انبار، ساخت، حسابداري مالی و هزینه ها، منابع انسانی و تقریباً هر فرایند مدیریتی مبتنی بر داده دیگر در برگیرد؛ به طوري که امروزه سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی به ابزاري مهم و لازم براي بهبود مزایاي رقابتی سازمان ها تبدیل شده است و در صورت موفقیت پیادهسازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی شرکت ها می توانند به سرعت مزیت رقابتی در بازار جهانی کسب کنند.

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی نقش واسطه کاربرد سیستم برنامه ریزی بر تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر کارایی عملیاتی می باشد که متشکل از 8 فرضیه همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل آورده شده است.

پروژه های مرتبط

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225