پروپوزال بررسی نقش اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: مطالعه موردی بنگاه تولیدی ثبت شده در بورس تهران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: مطالعه موردی بنگاه تولیدی ثبت شده در بورس تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۲ صفحه

 فرمت: Word

 

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • سوال های پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های پژوهش (۶ مورد)
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف مفهومی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

اقدامات منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی) به معنای سیاست ها و اقداماتی است که مستلزم اجرای جنبه های «منابع انسانی (منابع انسانی)» یک موقعیت مدیریتی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، تحلیل شغل، کارمندیابی، گزینش، معارفه، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد، آموزش و پرورش و روابط کاری است (دسلر، ۲۰۰۷). مدیریت منابع انسانی از سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی تشکیل می شود که بر رفتار، نگرش و عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند (هو، هالنبک، گرهارت و رایت، ۲۰۰۷). چهار مدل برتر برای مدیریت منابع انسانی وجود دارد از جمله مدل مدیریت منابع انسانی فامبورن، تیچی و دوانا، مدل مدیریت منابع انسانی هاروارد، مدل مدیریت منابع انسانی گست و مدل مدیریت منابع انسانی وارویک (براتون و گولد، ۱۹۹۹).

رضایت شغلی

پرکاربردترین تعریف رضایت شغلی را لاک (۱۹۷۶) ارائه کرده است: یک حالت عاطفی خوشایند یا مثبت که ناشی از ارزیابی فرد از شغل است (هاک و طاهر، ۲۰۰۸). رضایت شغلی به عنوان نگرش کلی فرد به شغل خود نیز تعریف شده است (رابینز، ۱۹۹۹). مالینز (۱۹۹۳) بیان می کند که انگیزش ارتباط نزدیکی با رضایت شغلی دارد. عوامل مختلفی نظیر نیازها و خواسته های یک کارمند، روابط اجتماعی، سبک و کیفیت مدیریت، طراحی شغلی، جبران خدمات، شرایط کاری، فرصت های ادراک شده بلندمدت و فرصت های ادراک شده در جاهای دیگر به عنوان عوامل تعیین کننده رضایت شغلی شناخته می شوند (بیارس و رو، ۱۹۹۷؛ مورهد و گریفین، ۱۹۹۹).

فرایند کارمندیابی و گزینش

فرایند کارمندیابی و گزینش تصمیماتی را مشخص می کند که افراد مورد نظر بر اساس آن پیشنهادات شغلی را دریافت می کنند. هدف این اقدام افزایش تناسب بین کارکنان و سازمان، تیم ها و الزامات کاری و در نتیجه ایجاد یک محیط کاری بهتر است (زافریر، ۲۰۰۶). سیسیتم پیچیده کارمندیابی و گزینش می تواند تناسب بیشتر بین توانایی افراد و استخدام سازمان را تضمین کند (فرناندز، ۱۹۹۲).

 آموزش و پرورش

«آموزش و پرورش» به عنوان رایج ترین اقدام منابع انسانی شناخته می شود (زافریر، ۲۰۰۶). «آموزش و پرورش» به معنای هر گونه تلاش در جهت بهبود مهارت ها، توانایی ها و دانش کارکنان آتی است (آسواتاپا، ۲۰۰۸).

…..

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

168 بازدید