پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

پرسشنامه هدف پرسشنامه: بررسی میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۲سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

آگاهی

آگاهی، میزان معلومات فرد است که از طریق آموزش در زمینه موضوعات مختلف کسب می شود.

چشم انداز

چشم انداز یا دور نمای سازمان به معنای مقصد و آرمان سازمان است. آینده ای است واقع گرایانه، محقق الوقوع و جذاب برای سازمان؛ چشم انداز کلید رهبری است؛ تبیین سرنوشت آینده ه بتر، موفقیت آمیز یا مطلوب تر سازمان نسبت به حال؛ ایده ای است که آن چنان تولید انرژی می کند که در واقع با به کارگیری مهارت ها، استعدادها و منابع، محقق کردن آن آینده را به طور جهشی آغاز می کند؛ چشم انداز اولین مرحله پاسخ به تحول سازمان است؛ در نهایت می توان گفت؛ چشم انداز به این پرسش پاسخ می دهد.

برای ترسیم چشم انداز، توانایی های فکری فراوانی لازم است. رهبران باید دارای آینده نگری باشند به طوری که بتوانند در باره تناسب آن چشم انداز و نحوه سیر تکا ملی  محیط قضاوت کنند. انواع آینده که در چشم انداز به آن پرداخته می شود: در سه دسته، طبقه بندی می شود: آینده ممکن ، آینده محتمل و آینده مطلوب.

ارزش های سازمانی

ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که براساس آنها سیاست‌ها را تدوین‌کرد. حتی می‌توان با تکیه بر آنها، شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری‌ها در محل کار را مشخص‌نمود. سازمان‌ها می‌بایست به هنگام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارزش‌های محوری مشخص شده خود را رعایت کنند و به هنگام ارزیابی عملکرد، تصمیماتی را که در این زمینه می‌گیرند برپایه ارزش‌های محوری خود بگذارند. این نوشتار در ابتدا به ارائه مفهوم ارزش سازمانی و منافع و مزایای وجود آنها در سازمان ها می پردازد و سپس فرایند تدوین ارزش های سازمانی را شرح می دهد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

190 بازدید