پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک

فرمت: Word

?تعداد سوال: 53 سوال و  11 مولفه و 5 زیر مولفه دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

پرسشنامه خرید محصولات ارگانیک: رفتار مصرف کننده تحت تاثیر خصوصیات فردی و فرآیند تصمیم گیری او قرار می گیرد. خصوصیات فردی از چهار عامل اصلی فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی تشکیل می شود. اگرچه اکثر این عوامل خارج از حیطه نفوذ و کنترل بازاریاب اند با این وجود توجه به آن ها حائز اهمیت است (کاتلر و آرمسترانگ، 1384).

 • عوامل فرهنگی
 • عوامل شخصی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل اجتماعی

تمایل نسب به خرید محصولات ارگانیک

شواهد بسیاری حاکی از این است که افراد تمایل زیادی برای انجام یک فعالیت خاص خواهند داشت زمانیکه آنها نظر مساعدی نسبت به آن داشته باشند . این پیوند بین گرایش و قصد رفتاری در انواع مختلفی از فرهنگ ها و دسته های محصولی از جمله مواد غذایی ارگانیک ارائه شده است

توضیحات

پرسشنامه فوق با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات ارگانیک طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 53 سوال و 11 مولفه و 5 زیر مولفه می باشد. پرسشنامه فوق بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم  نمره دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه پرسشنامه رفتار خرید محصولات ارگانیک

 • من خیلی در مورد سلامتی ام فکر میکنم.
 • من آماده ام چیزهایی که به سلامتی آسیب میزنند را ترک کنم، و تاحد امکان غذای سالم بخورم.
 • من فکر می کنم که در زندگی ام به سلامت اهمیت می دهم.
 • سلامتیم برایم بسیار ارزشمند است، به گونه ایکه حاضرم خیلی چیزها برایش انجام دهم.
 • من نسبت به گرم شدن زمین و تخریب لایه ازن آگاهی دارم.
 • من نسبت به آلودگی مواد غیرقابل بازیافت مانند ظروفی که به طبیعت بازنمیگردند آگاهی دارم.
 • زباله ها را برای تفکیک و بازیافت آسانتر در زباله دان های مخصوص انتخابی می اندازم.

پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه