پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (۱۹۸۹)

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۲ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

این پرسشنامه توسط پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام در سال (۱۹۸۹) ساخته شده، استفاده  گردید. پرسشنامه مشتمل بر ده سوال است که اعتقاد و باورهای کار کنان و ارزشمندی آنها را در محیط سازمان در مقیاس لیکرت از نمره۱ (کاملاً مخالف) تا نمره ۵ (کاملاً موافق) ارزیابی می کند. برای بررسی صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمینه مشاوره شغلی و روان شناسی صنعتی و سازمانی و همچنین یک نفر کارشناسی ارشد زبان انگلیسی تأئید گردید و برای بررسی روایی محتوایی، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید.

پایایی و روایی و شیوه نمره گذاری پرسشنامه در فایل پرسشنامه قید شده است. همچنین دانشجویانی که برای سنجش پایایی و روایی پرسشنامه مورد نظر در جامعه آماریشان توانایی بدست آوردن آلفای کرونباخ را ندارند می توانند از طریق فرم سفارش پرسشنامه از خدمات رایگان مانیز برخوردار شوند.

عزت نفس

اطمینان به توانمندی و توانایی فکر کردن، درک کردن، آموختن، انتخاب کردن و تصمیم گیری با توجه به تخصص خود در سازمان گفته می شود. اعتماد به نفس و عزت نفس مفاهیم پیچیده ای هستند و با وجود اینکه با یکدیگر مرتبط هستند اما دقیقا شبیه به هم نیستند. این در حالی است که این دو عبارت به جای یکدیگر به کار برده می شوند. تعریف اعتماد به نفس بسیار محدودتر از عزت نفس است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه فوق

  • در محل کارم به حساب می آیم.
  • در محل کارم، توسط دیگران جدی و مهم تلقی می شوم.
  • وجود من در محل کارم مهم است.
  • در محل کارم به من اعتماد دارند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

143 بازدید