پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد ۲۰۱

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ: ادراک  کارکنان سازمان ها از دریافت انصاف و واکنش های رفتاری آنان به چنین ادراکاتی را توصیف می کند(ندیری و همکاران، ۲۰۱۰). امروزه، مفهوم عدالت سازمانی و نگرش به کارکنان، معنی تازه ای یافته است و بسیار حیاتی و مهم است. در ابتدا مفهوم عدالت سازمانی به عنوان پاداش و تنبیه در یک سازمان اعلام گردید. سپس به کارگیری قوانین و فرآیند ها به طور برابر، نیز بر آن افزوده شد و در آخر روابط انسانی و تعامل به آن اضافه شد(توگا و همکاران، ۲۰۱۲).

مفهوم عدالت سازمانی به تدریج از زمان آدامز، (۱۹۶۵) که به صورت درک نابرابری در مسائل توزیعی معرفی گردید، مطرح شد. خانواده ، مدرسه، محل کار، و محیط اجتماعی از جمله مکان هایی هستند که افراد در آن به دنبال عدالت می باشند. عدالت سازمانی در صورتی مطرح می شود که سازمان رفتار منصفانه ای داشته باشد و این امر موجب بالا رفتن بهره وری می شود و با رضایت شغلی، اعتماد به مدیریت و عملکرد شغلی نیز بالا می رود(گلوم و همکاران، ۲۰۱۱).

توضیحات پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ

پرسشنامه عدالت سازمانی توسط گرینربرگ (۱۹۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط لزومی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

پروژه های مشابه

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

398 بازدید