پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 4 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ: ادراک  کارکنان سازمان ها از دریافت انصاف و واکنش های رفتاری آنان به چنین ادراکاتی را توصیف می کند(ندیری و همکاران، 2010). امروزه، مفهوم عدالت سازمانی و نگرش به کارکنان، معنی تازه ای یافته است و بسیار حیاتی و مهم است. در ابتدا مفهوم عدالت سازمانی به عنوان پاداش و تنبیه در یک سازمان اعلام گردید. سپس به کارگیری قوانین و فرآیند ها به طور برابر، نیز بر آن افزوده شد و در آخر روابط انسانی و تعامل به آن اضافه شد(توگا و همکاران، 2012).

مفهوم عدالت سازمانی به تدریج از زمان آدامز، (1965) که به صورت درک نابرابری در مسائل توزیعی معرفی گردید، مطرح شد. خانواده ، مدرسه، محل کار، و محیط اجتماعی از جمله مکان هایی هستند که افراد در آن به دنبال عدالت می باشند. عدالت سازمانی در صورتی مطرح می شود که سازمان رفتار منصفانه ای داشته باشد و این امر موجب بالا رفتن بهره وری می شود و با رضایت شغلی، اعتماد به مدیریت و عملکرد شغلی نیز بالا می رود(گلوم و همکاران، 2011).

توضیحات پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ

پرسشنامه عدالت سازمانی توسط گرینربرگ (1988) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 4 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط لزومی(1393) اعتباریابی شده است.

پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه