پرسشنامه روش های مالی سازمان

پرسشنامه هدف پرسشنامه: بررسی روش های مالی سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۹ سوال

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه روش های مالی سازمان

پرسشنامه فوق در رابطه با رشته مدیریت مالی با هدف بررسی روش های مالی سازمان در سال ۲۰۰۲ براساس طیف ۵ گزینه لیکرت طراحی گردیده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

129 بازدید