http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک رد سال (1982) طراحی گردیده است. هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می کند. پرسشنامه فوق بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت شامل هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، غالباً، همیشه می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

  • من به عنوان سخنگوي گروه عمل مي کنم..
  • من کارکنان را به اضافه کاري تشويق مي کنم.
  • من به افراد تحت نظارت خود آزادي عمل در انجام دادن کار مي دهم.
  • من افراد را تشويق مي کنم تا از رويه هاي ثابت و واحدي استفاده کنند.
  • من به افراد تحت نظارتم، اجازه مي دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردي خود استفاده کنند.
  • من به افراد تحت نظارتم تاکيد مي کنم که از گروه هاي رقيب پيشي بگيرند.
  • من به عنوان نماينده گروه صحبت مي کنم.
  • من کارکنان را به تلاش بيشتر ترغيب مي کنم.
  • من تلاش مي کنم افکار و انديشه هاي خود را در گروه مطرح نمايم.
  • من به افراد تحت نظارتم آزادي مي دهم تا کارشان را به گونه اي که فکر مي کنند، بهتر است؛ انجام دهند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com