پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرس

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی هدف پرسشنامه: سنجش حس خودکارآمدی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۰ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مقاله بیس: دارد

پایایی و ورایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

خودکار آمدی

مفهوم خودکارآمدی برگرفته از نظریه ی شناختی اجتماعی بندورا روان شناس مشهور است که به باورها یا قضاوت های فرد در مورد توانایی های خود در انجام موفقیت آمیز و ظایف و مسئولیت ها اشاره دارد. خودکار آمدی به داشتن مهارت یا مهارت ها مربوط نمی شود، بلکه به داشتن باور به توانایی انجام کار درم وقعیت های مختلفی شغلی اشاده دارد.

مهارت ها می توانند به آسانی تحت تاثیر تردید به خود قرار گیرند، در نتیجه افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از توانایی خود استفاده کمتری می کنند. منابع خودکارآمدی عبارتند از تجربه های موفق، تجربه های جانیشنی، ترغیب های کلامی یا اجتماعی و حالات عاطفی و فیزیولوژیک است.

پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرس

پرسشنامه فوق با هدف بررسی خودکارآمدی مدرسین (خودکارآمدی شخصی تدریس و دیگری خودکارآمدی عمومی تدریس) را می سنجد. پرسشنامه فوق متشکل از ۱۸ سوال و ۴ مولفه کارآمدی در به کارگیری دانشجویان کارآمدی در راهکارهای آموزشی، کارآمدی در اداره ی کلاس، کارآمدی در تعامل با دانشجویان دارای شرایط خاص می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرس

امتیاز هر سؤال براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵، (اصلاً( ۱)، کم( ۲)، متوسط( ۳)، زیاد( ۴) و خیلی زیاد( ۵) امتیازدهی شده است. امتیاز کل این مقیاس بین ۱۸ تا ۹۰، می باشد. امتیاز بعد اول، سؤالات یک تا هفت ۷ تا ۳۵ است، امتیاز – امتیاز بعد دوم، سؤالات هشت تا یازده ۴ -۲۰ است. بعد سوم، سؤالات دوازده تا سؤال پانزده ۴ تا ۲۰ است. امتیاز بعد چهارم سؤالات شانزده تا هجده ۳ تا ۱۵  در این مقیاس امتیاز بالاتر نشان دهنده ی خودکارآمدی، بالاتر می باشد.

پرسشنامه متشکل از ۱۸ سوال و ۶ مولفه (کارآمدی در به کارگیری دانشجویان، کارآمدی در راهکارهای آموزشی، کارآمدی در اداره ی کلاس و کارآمدی در تعامل با دانشجویان دارای شرایط خاص) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است.

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gifدریافت پرسشنامه شرر همراه با مقاله بیس

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

50 بازدید