پرسشنامه شرر هدف پرسشنامه: ارزیابی خود کار آمدی افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 17 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

توضیحات

برای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی شرر (GSES) استفاده می شود. مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای 17 عبارت است. شرر و مادوکس (1982) بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند.

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه خود کارآمدی بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف 1، مخالف 2، حد وسط: 3، موافق: 4، کاملاً موافق: 5، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 85  و کمترین امتیاز آن 17 می باشد.
نمره گذاری سوال 2، 4، 5، 7، 11، 12، 14، 16 به صورت معکوس می باشد.

روایی و پایایی

روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری به میزان 79% و همچنین در پژوهش ملک شاهی و همکاران 73% اثبات شده است. لذا این مقیاس از نظر آماری قابل توجیح می باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com