تمامی پایان نامه های دانشجویی دارای قالب کلی هستند. که متشکل از فصل اول (پروپوزال)  فصل دوم (ادبیات نظری)، فصل سوم (روش نحقیق)، فصل چهارم (تجزیه و تحلیل) و فصل پنجم (نتیجه گیری) می باشد. هر چه این قالب و اصول کامل تر باشد پایان نامه معتبرتر و کمتر نقدی بر آن وارد می شود.

نمونه ای از نقدهایی که بر پایان نامه دانشجویی وارد می باشد به شرح ذیل است.
نقد موضوعی
نقد عدم انتخاب ابزار مناسب
نقد بر پیشینه
نقد بر عدم استفاده روش نمونه گیری مناسب
نقد بر عدم استفاده از مدل مناسب
نقد بر استفاده نادرست آزمون آماری
نقد بر شیوه نگارش
نقد بر رفرنس دهی نامناسب

 

این پست در حال توسعه و گسترش می باشد

جهت سفارش نقد پایان نامه جهت کار کلاس از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

http://modir3-3.ir/images/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7.png