تمامی پایان نامه های دانشجویی دارای قالب کلی هستند. که متشکل از فصل اول (پروپوزال)  فصل دوم (ادبیات نظری)، فصل سوم (روش نحقیق)، فصل چهارم (تجزیه و تحلیل) و فصل پنجم (نتیجه گیری) می باشد. هر چه این قالب و اصول کامل تر باشد پایان نامه معتبرتر و کمتر نقدی بر آن وارد می شود.

نقد پایان نامه

نمونه ای از نقدهایی که بر پایان نامه دانشجویی وارد می باشد به شرح ذیل است.

  • نقد موضوعی
  • نقد عدم انتخاب ابزار مناسب
  • نقد بر پیشینه
  • نقد بر عدم استفاده روش نمونه گیری مناسب
  • نقد بر عدم استفاده از مدل مناسب
  • نقد بر استفاده نادرست آزمون آماری
  • نقد بر شیوه نگارش
  • نقد بر رفرنس دهی نامناسب

 

این پست در حال توسعه و گسترش می باشد

جهت سفارش نقد پایان نامه، پروپوزال و مقاله جهت کار کلاس از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

http://modir3-3.ir/images/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7.png