آموزش پروپوزال نویسی و خلاصه ای از کلیات پایان نامه

آموزش پروپوزال نویسی

پروپوزال نویسی

بخش های پروپوزال (فصل اول پایان نامه)

  دانلود فایل راهنمای نگارش آموزش پروپوزال نویسی

فصل دوم پایان نامه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

 • مقدمه: معرفی محتوای فصل
 • مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع
 • پیشینه پژوهش: پژوهشات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
 • جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه
 • معرفی سازمان: معرفی و تشریح سازمان مورد مطالعه.
 • چهارچوب نظری: تشریح متغیر های پژوهش
 • مدل مفهومی: مدل رابطه بین طرح نظری(تئوری)وکار جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد.

نگارش فصل سوم پایان نامه یا روش شناسی پژوهش

 • مقدمه: معرفی محتوای فصل
 • روش و طرح کلی پژوهش: اشاره به روش پژوهش از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
 • جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
 • متغیرهای پژوهش: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
 • ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
 • شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
 • روش های آماری (تجزیه و تحلیل): معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه
 • روایی و پایایی: بررسی قابلیت اطمینان و اعتبار

نگارش فصل چهارم پایان نامه یا تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 • مقدمه: معرفی محتوای فصل
 • توصیف داده ها (آمار توصیفی): جداول و نمودارهای توصیفی
 • آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات (آمار استنباطی): متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.
 • مدل اولیه و نهایی پژوهش: بررسی ضریب تاثیر

نگارش فصل پنجم پایان نامه یا بحث و نتیجه گیری

 • مقدمه: معرفی و محتوای فصل
 • خلاصه پژوهش: خلاصه سه فصل
 • خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم
 • بحث: مقایسه پژوهشات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
 • نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از پژوهش
 • محدودیت های پژوهش: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق
 • راهکارهای پژوهش
 • پیشنهادهای برخاسته از پژوهش
 • پیشنهادهایی به سایر محققین

  درخواست مشاوره پایان نامهپروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

206 بازدید