مقاله متنی: مدیریت پرژه برای حل مشکل زمانبندی

مدیریت پرژه برای حل مشکل زمانبندی

مقاله متنی: مدیریت پرژه برای حل مشکل زمانبندی

رد پای مدیریت پروژه نوین

رد پای مدیریت پروژه نوین را می توان در ایجاد PERT و CPM در اواخر دهه ۱۹۵۰ و ایجاد موسسه مدیریت پروژه (PMI) در سال ۱۹۶۹ جستجو کرد. از آن زمان چندین «ابزار» جدید مدیریت پروژه طراحی شده است. در طول این سال ها برای نمایش پیش نیازی و توالی میان فعالیت های پروژه از چندین قالب مدلسازی شبکه استفاده شده است. در ابتدا روش مسیر بحرانی (CPM) و تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه (PERT) از قالب رویداد بر مبنای گره (EON) برای ایجاد مدل های شبکه پروژه استفاده می کردند.

قالب شبکه پروژه فعالیت بر مبنای گره (AON) یکی از اجزای روش زمانبندی پروژه موسوم به MPM – Methodedes PotentielsMetra بود که برنارد روی  آن را طراحی کرد [۳]. معرفی قالب AON در آمریکا به جان دابلیو فوندال از دپارتمان مهندسی عمران در دانشگاه استنفورد نسبت داده شده است. جی دیوید کرگ از شرکت آی بی ام به خاطر طراحی روش نمودار پیش نیازی (PDM) به عنوان یک برنامه کاربردی مدیریت پروژه برای کامپیوتر آی بی ام ۱۴۴۰ مشهور است [۶].

روش نمودار پیش نیازی نسخه بهبودیافته ای از قالب AON است. این روش دارای قابلیت مدلسازی مستقیم روابط پیشنیازی «شروع به شروع» (SS)، «پایان به پایان» (FF) و «شروع به پایان» (SF) در میان فعالیت ها و نیز رابطه قدیمی «پایان به شروع» (FS) است. علاوه بر این، روش نمودار پیش نیازی می تواند ضرایب تقدم- تأخر را نیز وارد روابط کند.

مسأله موازنه زمان/هزینه بلافاصله پس از به وجود آمدن روش مسیر بحرانی معرفی شد [۱۰] و یکی از موضوعات بسیار مورد بحث در ادبیات مدیریت پروژه است. نمونه های قابل توجه دستاوردهای اولیه عبارتند از: اما با جستجوی منابع هیچ پژوهشی در ارتباط با موازنه زمان/ هزینه در هنگام نمایش پروژه ها در قالب نمودار پیش نیازی مشاهده نشده است.

ترجمه مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژهمنبع: Modir123.com

 

121 بازدید