عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین

عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین

تاب آوری زنجیره تأمین

تاب آوری زنجیره تأمین بر قابلیت سازگاری سیستم برای مواجهه با رویدادهای مختل کننده موقتی تمرکز دارد. عناصر تشکیل دهنده تاب آوری توضیح می دهند که چگونه زنجیره تأمین می تواند نسبت به یک رویداد، آمادگی، پاسخگویی و بازیابی داشته باشد. مطالعه سونی و همکارانش (2014) ده عامل مؤثر که دستیابی به تاب آوری را تسهیل می کنند را مشخص نموده است (سونی و همکاران، 2014) که عبارتند از:

چابکی

چابکی به عنوان توانایی بقا در محیط کسب و کار در حال تغییر و غیرقابل پیش بینی تعریف شده است. بسیاری از سازمانها به علت آنکه زمان های پاسخگوییشان به تغییرات تقاضا یا اختلال در تأمین بسیار بالا است، در شرایط ریسک هستند. تاب آوری مستلزم چابکی است تا به رویدادهای پیش بینی نشده، سریع واکنش نشان داده و مزیتی متمایز در محیطی نامطمئن را ایجاد نماید

همکاری میان بازیگران

همکاری و مشارکت میان اعضاء زنجیره، به مدیریت اثربخش ریسکها کمک می کند. همکاری به عنوان چسبی است که سازمانهای درون یک زنجیره تأمین را در شرایط بحران در کنار یکدیگر نگه می دارد و در کاهش عدم اطمینان و آمادگی برای رویداد نقش دارد. به اعتقاد شفی (2001)، همکاری پس از وقوع اختلال به منظور به اشتراک گذاشتن تجارب میان بخشها، اهمیتی برابر با همکاری در شرایط معمول دارد.

به اشتراک گذاری اطلاعات

فیصل و همکارانش (2006) معتقدند که به اشتراک گذاری اطلاعات، در تخفیف یا کاهش ریسک زنجیره تأمین کمک می کند. اولویت کلیدی برای کاهش ریسک زنجیره تأمین، تبادل اطلاعات بین اعضای زنجیره است تا عدم اطمینان کاهش یابد. اکثر سازمانها پیش بینی محور هستند تا تقاضا محور و در نتیجه چاره ای جز اکتفا کردن به تصمیمات مجزا و انفرادی ندارند و لذا عدم به اشتراک گذاری اطلاعات، منبعی برای آسیب پذیری است. در حقیقت، اطلاعات، توانمندساز اصلی در هماهنگ سازی منسجم زنجیره تأمین است  (کریستوفر و پک، 2004).

پایداری در زنجیره تأمین

تاب آوری نقش کلیدی در حفظ قابلیتهای پویا و نیز ارتباط بین قابلیتهای یکپارچه داشته و مزیت رقابتی پایدار دارد. پایداری، توانمندساز اصلی در تاب آوری زنجیره  تأمین است (نشاط فیصل، 2010).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

مطالب مرتبط