مقاله متنی رایگان تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

مقاله تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین سنتی از جهاتی با یکدیگر متفاوت می باشند. اول اینکه، زنجیره های سنتی اغلب بر اهداف و ارزش های اقتصادی متمرکزند، در حالی که زنجیره های سبز به علل زیست محیطی ملاحظات قابل توجهی دارند.

از سوی دیگر، زنجیره تأمین سبز، یکپارچه و بهینه از نظر بوم شناسی نه تنها در حوزه اثرات سموم انسانی گسترش یافته، بلکه به اثرات بوم شناسی منفی بر محیط زیست طبیعی نیز توجه دارد و الزامات بوم شناسی به عنوان معیارهای کلیدی برای محصولات و تولیدات در نظر گرفته می شود.

معیار های انتخاب خریدار و فروشنده نیز در زنجیره سبز و سنتی از اساس متفاوت هستند. در زنجیره های سنتی، استاندارد غالب، قیمت می باشد. اما در زنجیره سبز، هدف زیست محیطی بخشی از معیارهای انتخ اب تأمین کننده است. قرار دادن این ضوابط زیست محیطی در ارزیابی تأمین کنندگان، موجب می شود تنها تعداد بسیار محدودی از تأمین کنندگان واجد معیار های تعریف شده باشند. از این رو، هرگونه تغییر در انتخاب تأمین کننده در یک زنجیره سبز نمی تواند به سرعت زنجیره های سنتی اتفاق بیفتد.

یکی از برداشت های اولیه در مورد معرفی محصولات سبز در بازار این است که منجر به هزینه های بالاتری از تولید در مقایسه با انواع سنتی می باشند. با این حال، یافته های اخیر نشان می دهد نوآوری ها و برنامه ریزی مطلوب می تواند به طور چشمگیری به کاهش هزینه ها در اکثر موارد بینجامد. برای اداره مؤثر مشکلات هزینه، بهره وری کل زنجیره تأمین باید ارزیابی شود. در مقایسه با زنجیره های سنتی، که درگیر تعداد زیادی مواد و تأمین کنندگان هستند، زنجیره سبز نسبتاً از لحاظ سرعت و انعطاف پذیری در سطح پایینی است.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

197 بازدید