مقاله متنی اصول تفکر ناب

اصول تفکر ناب

اصول تفکر ناب

تفکر ناب دارای اصولی به شرح زیر است:

اصل اول: تعیین ارزش: نقطه شروع اساسی تفکر ناب، ارزش است. ارزش دقیق هر محصول یا خدمت را مصرف کننده نهایی تعیین می کند. هر بهایی که بدون توجه به نظر مصرف کننده بر محصول یا خدمتی گذاشته شود، آن محصول یا خدمت یا خریداری نخواهد داشت (به دلیل گران بودن) و یا منجر به ارزان فروشی می شود که معادل تجاری آن از دست دادن منابع است. این اصل با مفهوم هزینه یابی هدف پیوندی جدی دارد. تفکر ناب با تلاشی آگاهانه سعی در تعریف دقیق ارزش در چارچوب محصولاتی را دارد که دارای قابلیتهای معینی هستند و در ازای بهایی معین ارایه می شود. البته این ارزش به طور مستمر بازنگری می شود تا آن که بتواند خریداران را به سوی خود جلب کند. این مفهوم تفکر ناب با مفهوم مهندسی ارزش پیوندی جدی دارد. مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف فرآیندهای مکمل می باشند زیرا در حالی که یکی از این فرایندها جایی را که هزینه می تواند کاهش یابد شناسایی می کند و دیگری نشان دهنده نائل شدن به هدف و تضمین کننده سوددهی دراز مدت شرکت می باشد.

اصل دوم: شناسایی جریان ارزش: ابعاد تعیین ارزش، در جریان ارزش اتفاق می افتد. جریان ارزش محصول مجموعه ای است که تنها بر کلیه عملیات ضروری برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت معین تاکید دارد و در جهت شناسایی و حذف عملیات غیر ضروری تلاش می کند و تمام فعالیتهای دارای ارزش افزوده یا فاقد ارزش افزوده مورد نیاز برای یک قلم را از سفارش تا تحویل در بر می گیرد (تقی زاده و همکاران، 1389).

اصل سوم: حرکت: تشریح در ادامه مقاله …

اصل چهارم: کشش (ایجاد امکان کشش در زنجیره): تشریح در ادامه مقاله …

اصل پنجم: کمال: …

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com