بدهي ها به عنوان ابزارهاي دفاعي اعمال كنترل

بدهي ها به عنوان ابزارهاي دفاعي اعمال كنترل

برگر و همكاران در سال 1997 فهميدند زماني كه مديران متجاوز با هيچ فشاري از طرف مالكان و غرامت پاداش يا فعاليت هاي پايشي مواجه نيستند از سطوح پايين نسبت بدهي به دارايي خالص استفاده مي كنند. با اين حال، پس از تجربه يك شوک در امنيت آن ها، از قبيل پيشنهاد مناقصه ناموفق، مديران متجاوز بايد از تغيير نسبت غير معين بيشتري استفاده كنند، آنسوي سطح حداكثر ارزش، به عنوان يك وسيله دفاعي در حمايت از تجديد ساختار دفاعي براي ترساندن مهاجمين خارجي استفاده مي شود.

نويسندگان اين فرضيه را با آناليز چگونگي تغييرات نسبت بدهي به دارايي خالص براي نسبت كم بدهي به دارايي و نسبت زياد بدهي به دارايي شركت ها كاوش مي كنند: از آنجايي كه شركت هاي با نسبت زياد بدهي به سرمايه خالص با عدم تغيير يا افزايش نسبت بدهي به سرمايه خالص پاسخ مي دهند. شركت هاي با نسبت كم بدهي به سرمايه خالص تحت تاثير اعمال كنترل تهديد با اهرم خودشان برتر از هدف درجه نسبت بدهي به دارايي خالص است.

به عبارت ديگر، براي شركت هاي با نسبت كم بدهي به سرمايه خالص شوک خطر اعمال كنترل سرعت را كه در آن آنها به سوي هدف نسبت بدهي به سرمايه خالص حركت مي دهند افزايش مي دهد. از آنجايي كه براي شركت هاي با نسبت زياد بدهي به سرمايه خالص شوك امنيتي آنها را در سرعت تطبيق يكسان ابقا مي كند يا اين به سوي نسبت بدهي به سرمايه خالص رفتن را كاهش مي دهد. با اينحال برگر و همكاران به طور واضح در مورد تاثيرات بالقوه نظارت صنفي در اثر دفاع تصاحب بدهي رسيدگي نكرده اند. بنابراين عواقب كيفيت نظارت متحد در استفاده از بدهي به عنوان يك تصاحب دفاع در نظر مي گيريم.

لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها مقاله متنی بدهي ها به عنوان وسيله هاي نظم دهنده
لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها مقاله متنی حاکمیت شرکتی

ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

منبع: Modir123.com