اثرات متقابل سیستم های مدیریت مشتری محور و استفاده از فناوری های رسانه اجتماعی

مقاله متنی اثرات متقابل سیستم های مدیریت مشتری محور و استفاده از فناوری های رسانه اجتماعی

مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

محققان RBV استدلال کردند که بررسی اثرات متقابل منابع کسب وکار هنوز هم تا حد زیادی نیاز به کاوش دارد.  منابع مکمل به عنوان توانایی یک منبع با توانایی برای تقویت تاثیر قابلیت دیگری استدلال شده است که به افزایش اثرات آن برروابط بین منابع و نتایج می انجامد. در تحقیقات بازاریابی سونگ و همکاران در سال 2005 شواهدی تجربی از اثرات تعاملی بین تکنولوژی و بازاریابی را ارئه نمودند. به طور مشابه رپ و همکاران در سال 2010 منابع فناوری مدیریت ارتباط با مشتری را مثبت و تعامل با اثر زمانی را مکمل دانستند.

این یافته ها نشان می دهد که فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری عمیق تر بوده و تاثیر  بیشتری توسط شرکت بر فرهنگ سازمانی دارد. در امتداد این منطق مدیریت مشتری محور باید کارکنان را در سراسر سازمان قادر به دسترسی بیشتر به اطلاعات جهت تعامل با مشتری در برنامه های رسانه  اجتماعی کند. به طور مشابه استقرار مدیریت مشتری محور نشان داده است که برای تاثیر گذاری در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریو موان عکاربردی اقداماتی را انجام داده است.(جابا چاندران و همکاران 2005).

شرکت با پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری به احتمال زیاد برای تسهیل برای تعامل با مشتری به استفاده بیشتر از اطلاعات تولید شده از فناوری های رسانه های اجتماعی است. به عبارت دیگر این فناوری منابع فناوری اطلاعات را در برنامه های رسانه های اجتماعی فعال نی کند و در نتیجه قابلیت های بیشتری از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دیده می شود.

نتیجه عملکرد قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی

قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی تاکید برتوان شرکت را با تعامل با مشتریان در گفتگو و همکاری و افزایش روابط مشتری دارد نشان می دهد که نتایج رابطه ای از رضایت مشتری، وفاداری باید در این پژوهش در مدل لحاظ شود. این نتیجه گیری توسط هولی و همکارانش پشتیبانی می شود. پیدا است که قابلیت های بازاریابی منجر به توسعه روابط مشتری است که به طور مثبت تحت تاثیر رضایت و وفاداری مشتری می باشد. از یک دیدگاه موثرتر و کارآمد با مشتریان دارد.

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت مشتری: بررسی براساس قابلیت های CRM