مقاله فارسی استراتژی اقیانوس آبیعنوان مقاله: تحلیلی برنقش استراتژی اقیانوس آبی در محیط کسب و کار

http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngنویسنده: علی ثریای، احسان حاتمی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت استراتژیک

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 240 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: مقاله دانشجویی

 

چکیده مقاله

چکیده مقاله تحلیلی برنقش استراتژی اقیانوس آبی در محیط کسب و کار

امروزه سرمایه گذاران و شرکت ها نه از سر دلسوزی و ارزش مداری بلکه به عنوان یک استراتژی برای افزایش درآمد و سود به جلب رضایت مشتری (مدیریت ارتباط با مشتری) و فراگیری رموز دلبری روی آورده اند که بهره گیری از استراتژی اقیانوس آبی می تواند ماخذ این رموز باشد. در این تحقیق روند تغییر و تحول در مدل تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه چگونه طی چنین تحولی شیوه های جدید ایجاد ارزش دنبال شده که نهایتا سودآوری و افزایش بازدهی عملیات فروش را به همراه خواهند داشت. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری آن، کلیه مدیران بازاریابی و فروش، مدیران میانی، مدیران ارشد اجرایی و اعضاء هیئت مدیره در مجتمع گندله سازی اردکان هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 771 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفته است. آزمون مدل مفهومی با استفاده از آزمون های مدل رگرسیونی و با به کارگیری نرم افزار spss انجام شد. نتایج حاکی از آن است که استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت فروش اثر شدیدی دارد.

واژه های کلیدی: اقیانوس آبی، اقیانوس قرمز، نوآوری ارزش، رقابت، مدیریت فروش

مقدمه مقاله

مقدمه مقاله تحلیلی برنقش استراتژی اقیانوس آبی در محیط کسب و کار

کارکنان فروش بیش از گذشته قدرتی پویا در دنیای تجارت محسوب می شوند و تلاش های آن ها اثر مستقیم بر فعالیت های متنوع و مختلف سازمان ها دارند. (شیرخدایی و همکاران، 1391) نیروی فروش بازوی اجرایی سازمان ها در جذب مشتری و فروش کالا یا خدمات است. تمامی تلاش های واحدهای مختلف سازمان در نتیجه و عملکرد نیروی فروش خلاصه می شود. نیروهای فروش که معمولا در سازمان فروش یا واحد فروش فعالیت می کنند، وظیفه اصلی فروش برون دادهای سازمان را بر عهده دارند (عزیزی و همکاران، 1387).

حال آنکه اگر سودآوری شرکت ها با افزایش تعداد فروشندگان کاهش یابد، متوجه می شوید دامنه فرصت های جدید محدود بوده یا موانع پیش روی پیشگامان خیلی ناچیز بوده است. در چنین شرایطی شرکت هایی که روی رقابت متمرکز شده اند از شرکت هایی که پیرو اقیانوس آبی بوده اند عملکرد بهتری نخواهند داشت. رقابت در نهایت از طریق نوآوری سود آفرینی می کند، اما این فرایند کند بوده و پانزده سال یا بیشتر زمان نیاز دارد. به همین دلیل یک نسل طول می کشد تا رویکرد اقیانوس آبی منجر به استراتژی رقابتی شود (بورک و همکاران،2008).

 

 

مطالب مرتبط