عنوان ادبیات نظری (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

رشتهرشته تحصیلی: بازرگانی بین الملل

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 33 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات نظری (سمینار) جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

 • مقدمه
 • تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک
 • استراتژی
 • برنامه‎ریزی استراتژیک
 • ورودی های فرایند برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از:
 • فرایندتغییرشکل دربرنامه ریزی استراتژیک
 • خروجی های برنامه ریزی استراتزیک عبارتنداز:
 • تفکر استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • جهت گیری استراتژیک
 • صادرات
 • جدول 2-1 مجموع انگیزه های صادرات بنگاه ها
 • عملکرد صادراتی
 • جدول 2-2 متغیرهای موثر برعملکرد صادراتی
 • رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی
 • بررسی جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران
 • جدول2-3 آمارعملکردصادرات غیرنفتی دربرنامه چهارم توسعه وسالهای 1389، 1390و1391
 • وضعیت صادرات استان گیلان
 • پیشینه تحقیقات انجام شده
 • نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران
 • نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها
 • نتیجه گیری فصل دوم
 • منابع

توضیحات

 استراتژی

مفهوم استراتژی از سال 1960 در مطالعه‎های کسب و کار به کار برده شده و با وجود پذیرش گسترده آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است. تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهش گر به پژوهش گر دیگر متفاوت است. اما در جوهره بسیاری از تعاریف، مفهوم استراتژی چنین بیان شده است. الگوی به جریان انداختن تصمیمات و فعالیت‎هاست که خصیصه اصلی آن، ارتباط با محیط‎اش است و عاملی تعیین کننده در دستیابی به اهداف است (زارعی متین و همکاران، 1389).

براساس تعریف مینتز برگ از استراتژی که به 5P معروف است. استراتژی را می‎توان به پنج شکل توصیف کرد.

Plan : طرح و نقشه یا برنامه‎ریزی

Ploy: صف آرایی / ترفند

Pattern : الگو

Position: موقعیت یا جایگاه

Perspective : چشم انداز یا دیدگاه

استراتژی یک چارچوب فکری که در یک چشم‎انداز معین، در چارچوب یک طرح و الگو و با صف‎ آرایی مشخص اهداف، سیاست‎ها و زنجیرة عملیاتی را در قالب یک کل بهم پیوسته و در جهت رسیدن به یک موقعیت ویژه ترکیب و راهبری می‎کند.

چندلر به عنوان یکی از پیشگامان نظریه پردازی در حوزه مفاهیم استراتژی، استراتژی را این‎گونه تعریف می‎کند.

استراتژی عبارتست از تعیین اهداف و مقاصد بنیادین شرکت و انجام سلسله اقداماتی به منظور تخصیص منابع ضروری برای اجرای این اهداف.

بروس هندرسون: استراتژی یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا و مشاوران.

مک کینزی: استراتژی درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن.

اموری استراتژیک نامیده می‎شوند که حداقل دارای سه شرط باشند:

بلند مدت باشند،

در محیط رقابتی باشند

جنبه حیاتی داشته باشند.

مورگان و استرانگ (2003)، استراتژی را براساس ویژگی‎ها یا ابعاد چندگانه برای همه بنگاه‎ها مشترک دانسته است و استراتژی را نه براساس طبقه‎بندی، بلکه براساس اهمیت آن در بنگاه مورد ارزیابی می‎توان قرار داد.

پورتر ماهیت تدوین استراتژی را مرتبط کردن یک شرکت با محیط اطرافش بیان کرده است

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png