طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه رشته بازرگانی بین الملل"

ترجمه 1044: آزمون تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی

ترجمه 1044: آزمون تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی

عنوان انگلیسی مقاله: Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets ترجمه عنوان مقاله: آزمون تأثیر عدم اطمینان بر ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی: عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات در بازارهای نوظهور

ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی: عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات در بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی مقاله: Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective ترجمه عنوان مقاله: عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات در ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

عنوان انگلیسی مقاله: Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید $$$: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاری

ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی مقاله: Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance ترجمه عنوان مقاله: اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

ترجمه مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

عنوان انگلیسی مقاله: The effects of dynamic capabilities on value based pricing and export performance ترجمه عنوان مقاله: آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و ...

ادامه مطلب
ترجمه بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکردصادراتی بازارهای خارجی

ترجمه بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکردصادراتی بازارهای خارجی

عنوان انگلیسی مقاله: The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry ترجمه عنوان مقاله: بررسی ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: مطالعه موردی در صنعت پوشاک ترکیه

مقاله ترجمه شده تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: مطالعه موردی در صنعت پوشاک ترکیه

عنوان انگلیسی مقاله: The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry ترجمه عنوان مقاله: تعیین ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده نظام نوآوری منطقه ای، ظرفیت جذب و عملکرد نوآوری: پژوهش تجربی

مقاله ترجمه شده نظام نوآوری منطقه ای، ظرفیت جذب و عملکرد نوآوری: پژوهش تجربی

عنوان انگلیسی مقاله: Regional innovation system, absorptive capacity and innovation performance: An empirical study ترجمه عنوان مقاله: نظام نوآوری منطقه ای، ظرفیت جذب و عملکرد ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین

ترجمه مقاله مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: e-SELFQUAL: A scale for measuring online self-service quality ترجمه عنوان مقاله: مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین $$$: فقط 6500 ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مطالعه ای اکتشافی بر مبنای دیدگاه همسویی استراتژیک درباره نقش مدیریت اطلاعات در بین المللی شدن SME ها

ترجمه مقاله مطالعه ای اکتشافی بر مبنای دیدگاه همسویی استراتژیک درباره نقش مدیریت اطلاعات در بین المللی شدن SME ها

عنوان انگلیسی مقاله: Information management for the internationalization of SMEs: Anexploratory study based on a strategic alignment perspective ترجمه عنوان مقاله: مطالعه ای اکتشافی بر مبنای ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

ترجمه مقاله کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی مقاله: Attenuating double jeopardy of negative country of origin effects and latecomer brand An application study of ethnocentrism in emerging markets ترجمه عنوان مقاله: کاهش مشکل مضاعف ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس

ترجمه مقاله تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس

عنوان انگلیسی مقاله: Brand and country of origin effect on consumers' decision to purchase luxury products ترجمه عنوان مقاله: تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید