http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان توجه و درک ریسک در بانک

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 8 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ریسک در بانک با هدف ارزیابی میزان توجه و درک ریسک در بانک در سال 2007 طراحی گردیده است این پرسشنامه متشکل از 8 سال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است. شیوه نمره گذاری در فایل پرسشنامه بطور کامل تشریح گردیده است.

توضیحات بیشتر

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور سایه انداخته و فرآیند تصمیم گیری را متحول کرده است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ سود و همچنین تغییرات قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی، باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آنجا که نظریه آشوب به وجود آمده و سازمان ها را در محیطی با پیچیدگی زیاد و در عین حال قابل مدیریت، تصویر کرده است.

مهندسی مالی و مدیریت یکپارچه ریسک، وظیفه کنترل ریسک ها را بر عهده گرفته و با ارائه راهکارهای نوین و راهبردهای بدیع توانسته برای شرکت های تجاری، تولیدی و خدماتی و به ویژه بانک ها روش های نظاممندی خلق کند.

در جامعه امروز تقریباً تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که زندگی با ریسک همراه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هرچه میزان این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. فرهنگ وبستر، ریسک را «در معرض خطر قرار گرفتن» تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، می داند.

گالیتز، ریسک را نوسانات در هرگونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای کی شاخص خاص، چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین، امکان دارد تغییرات موجب انتفاع یا زیان شود.

اولین بار، هری مارکویتز بر اساس تعاریف کمّی ارائه شده، انحراف معیار چند دوره ای را به عنوان شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. دیدگاه دیگری نیز در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. هیوب ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند. بنابراین، برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه را ارائه کرد:

– دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده
– دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی در آینده

در رویکرد ERM، ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار م یگیرد. به عبارت دیگر، هم ریسک های نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسک های مطلوب (فرصت ها) مد نظر هستند.

 

 

مطالب مرتبط