مقوله بندی پروژه های مدیریت دانش

داونپورت و دیگران (Davenport et al., 1998) موفق شدند پروژه های مدیریت دانش را بر اساس اهداف آنها طبقه بندی کنند و این مقوله بندی توسط جامعه پژوهشی در این حوزه مورد قبول واقع شد. آنها چهار نوع گسترده از اهداف پروژه های مدیریت دانش را شناسایی کردند:

ایجاد مخازن دانش:

اطلاعات و دانش را ذخیره می کند. به شکل مستند مخازن را می توان در سه مقوله دسته بندی کرد:

1-1. آنهایی که دارای دانش برونی هستند مانند هوش رقابتی

1-2. آنهایی که دارای دانش ساختاریافته درونی هستند مانند گزارشهای تحقیقاتی و منابع بازاریابی مبتنی بر محصول مانند تکنیک ها و روشها

1-3. آنهایی که شامل دانش غیررسمی، درونی و ذهنی است.

 1. فراهم کردن امکان دسترس به دانش و به کارگیری روشهایی در جهت ارتقاء دسترسی به دانش و تسهیل انتقال آن میان افراد؛ در اینجا تاکید بر ایجاد ارتباط، پیوند، دسترسی، انتقال و استفاده از فناوری هایی چون نظام های ویدئوکنفرانس، ابزارهای اشتراک و شبکه های ارتباطات دوربرد می باشد.
 2. بهبود و ارتقاء محیط دانشی، بدین ترتیب محیط برای تولید، انتقال و استفاده موثرتر از دانش نقش هدایتگری را خواهد داشت. این شامل قوانین و ارزشهای سازمانی که مرتبط با دانش است می باشد.
 3. مدیریت دانش به عنوان یک دارایی، و درک ارزش دانش برای سازمان. مانند فناوری هایی که دارای ارزش بالقوه هستند، پایگاه داده مشتریان و فهرست های تفصیلی که نمونه هایی از دارایی های ذهنی سازمان ها می باشند که برای آنها می توان ارزش تعیین کرد.

عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش

در متون، به طیف وسیعی از عوامل که می توانند بر موفقیت اقدامات مدیریت دانش تاثیر بگذارند اشاره شده است؛ هولساپل و جاشی (Holsapple and Joshi, 2000) برخی از این عوامل را که مورد توافق اکثر پژوهشگران در این حوزه می باشد را ارائه می دهند :

 • فرهنگ
 • مدیریت
 • فناوری
 • سازگاری سازمانی
 • انگیزه کارمندان
 • عوامل بیرونی

در مطالعه دیگر که توسط آن دو صورت گرفته بود (Holsapple and Joshi, 1997) عوامل را در سه مقوله ذیل دسته بندی کرده بودند:

 • عوامل مدیریتی
 • عوامل مرتبط با منابع
 • عوامل محیطی