عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

 فرمت: word & powerpoint & pdf

 حجم فایل: 730 KB

 

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی

 • تاریخچه مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • بیانیه ماموریت (Mission) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • چشم انداز (Vision) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • اهداف کلی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • تحلیل محیط داخلی و خارجی بیمارستان (SWOT Analysis) مرکز آموزشی درمانی
 • بررسی عوامل داخلی (IFE) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • بررسی عوامل خارجی(EFE) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
 • تدوین استراتژی و راهکارها
 • اهداف اختصاصی ( Objectives) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  25 صفحه Word
  30 اسلاید Powerpoint

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

modir123.group@gmail.com