عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

 فرمت: pdf

 حجم فایل: 730 KB

 

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی

  • تاریخچه مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  • بیانیه ماموریت (Mission) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  • چشم انداز (Vision) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  • اهداف کلی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  • تحلیل محیط داخلی و خارجی بیمارستان (SWOT Analysis) مرکز آموزشی درمانی
  • بررسی عوامل داخلی (IFE) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  • بررسی عوامل خارجی(EFE) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
  • اهداف اختصاصی ( Objectives) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
    19 صفحه pdf

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

modir123.group@gmail.com