عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت تامین اجتماعی

 فرمت: Word ،powerpoint

 حجم فایل: 2.223 KB

مدیریت استراتژیک شرکت تامین اجتماعی

فهرست مطالب موجود در فایل

مدیریت استراتژیک شرکت تامین اجتماعی

 • تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
 • چشم انداز سازمان تامین اجتماعی
 • مأموریت سازمان تامین اجتماعی
 • اهداف بلند مدت سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس عوامل خارجی (EFE) سازمان تامین اجتماعی
 • ارزیابی عوامل خارجی (EFE) سازمان تامین اجتماعی
 • تحلیل نمره نهایی عوامل خارجی (EFE) سازمان تامین اجتماعی
 • ارزیابی عوامل داخلی (IFE) سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IE Matrix)
 • تجزیه تحلیل ماتریس سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس SWOT سازمان تامین اجتماعی
 • تعیین استراتژی سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس QSPM سازمان تامین اجتماعی
 • ساختار سازمان تامین اجتماعی
 • سازمانی سازمان تامین اجتماعی
 • تدوین و ارزیابی و انتخاب استراتژی ها سازمان تامین اجتماعی
 • روش و رویکرد برنامه های سازمان سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس استراتژی اصلی سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE Matrix)
 • سازمان تامین اجتماعی
 • منابع

27 صفحه word ـ 42 اسلاید powerpoint

تاریخچه شرکت

تاریخچه سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیر دولتی، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران مزد، حقوق‌ بگیر و پوشش اختیاری صاحبان ح%