ادبیات نظری بازاریابی سبز عنوان ادبیات نظری (سمینار): بازاریابی سبز در جذب رضایت و وفاداری مشتری

رشتهرشته تحصیلی: بازاریابی

مقطع مقطع: ارشد

صفحات تعداد صفحات: 56 صفحه

فرمت فرمت: Word

قیمت قیمت: 12500 تومان

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات نظری بازاریابی سبز

 • مقدمه
 • مسئولیت اجتماعی سازمان
 • بازاریابی زیست محیطی
 • جدول: تفاوت های بازاریابی سبز و سنتی (نخعی و خیری، 1391: 108).
 • تاریخچه بازاریابی زیست محیطی
 • مصرف سبز
 • مصرف کننده سبز
 • دلایل سبز بودن
 • فرآیند سبز شدن
 • عوامل اثر گذار روی مصرف سبز
 • ابزارهای بازاریابی سبز
 • برچسب گذاری اکولوژیک
 • نام و نشان گذاری اکولوژیک
 • تبلیغات محیطی
 • استراتژی بازاریابی زیست محیطی
 • بازاریابی سبز: مسیری رو به پایداری
 • آمیخته بازاریابی سبز
 • محصول سبز
 • ترویج سبز
 • قیمت سبز
 • توزیع سبز
 • جدول: معیارهای محصول سبز
 • جدول: معیارهای تبلیغ سبز
 • جدول: معیارهای قیمت سبز
 • جدول: معیارهای توزیع سبز
 • مفهوم وفاداری مشتری
 • تاریخچه وفاداری
 • مزایای وفاداری مشتری
 • معیارهای تشخیص وفاداری مشتری
 • مراحل توسعه وفاداری
 • شکل: مدل وفاداری الیور (1997)
 • رویکردهای وفاداری
 • شکل: چهار حالت وفاداری
 • عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری
 • شاخص های سنجش وفاداری مشتریان
 • برنامه وفاداری
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • منابع
 • تعداد منابع فارسی: 24
 • تعداد منابع انگلیسی: 41

توضیحات

ادبیات نظری بازاریابی سبز در جذب رضایت و وفاداری مشتری

آلودگی های زیست محیطی كه در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند كه بارها توسط سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده اند. در این میان برخی از صنایع با به كارگیری اقداماتی، گام های لازم را جهت كاهش اثرات نهایی كه بر محیط زیست می توانند داشته باشند برداشته اند. از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستا نه است، یعنی؛ توسعه زیست محیطی و طبیعی فعالیت های بازاریابی، با بكارگیری نقش مسؤولیت پذیری زیست محیطی/ اجتماعی شركت ها به منظور توسعه پایدار. در این اقدامات شركت ها باید فعالیت های خود را در تولید، توزیع، تبلیغ و قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام دهند كه ضمن حداقل نمودن زیان های زیست محیطی، مصرف كنندگان را نیز به سوی رفتاری محیط زیست دوستانه سوق دهند (كیو، 2011).

در علم بازاریابی امروز، مفهوم وفاداری مفهومی جنجال برانگیز و بسیار پر طرفدار است . موضوع وفاداری مشتری به یك محصول یا برند خاص حائز اهمیت فراوان است چرا كه میتوان گفت با اهمیت ترین دارائی بسیاری از شركتها، مشتریان وفادار آنها است. امروزه افزایش و حفظ مشتریان وفادار به صورت كلید موفقیت بلند مدت بسیاری از شركتها درآمده و شاهد تغییر نگرش مدیران از جهت جذب مشتریان جدید به سمت حفظ و نگهداری مشتریان موجود است، به همین دلیل بسیاری از شركت ها تلاش می كنند مشتریان راضی، پای بند و وفادار به دست آورند (صفری و همکاران، 1393: 112).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

 

 

 

مطالب مرتبط