عنوان مقاله: خصوصیات و وظایف مدیران در شركت های تعاونی مالزی: مقایسه ای بین مدیران موفق و كمتر موفق

 فرمت: Word

 حجم فایل: 27 KB

 

قسمتی از مقاله

خصوصیات و وظایف مدیران در شركت های تعاونی مالزی

این مطالعه درباره خصوصیات و وظایف مدیران شركت های تعاونی مالزی است. براساس بررسی صورت گرفته، تفاوت هایی بین خصوصیات مدیران موفق و كمترموفق وجود دارد. نتایج این مطالعه برای تعیین خصوصیات مورد نیاز مدیری كه می خواهد شركت تعاونی را به سازمانی كارآ، اثربخش و پربار تبدیل كند، بكار می رود. براساس این مطالعه برجسته ترین خصوصیاتی كه در بین مدیران تعاونی های مالزی وجود دارد، عبارت از: ارتقا كیفی، شایسته محوری، مسئولیت پذیری، صداقت و اعتماد و تشكیل گروه دادن است و ریسك پذیری و استقلال اگرچه در پایین ترین دره ها جای دارند، اما ضروری می باشند.

تعاونی موسسه مستقلی است كه از اجتماع افرادی با نیاز مشترك اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشكیل می شود و شركت را بر اساس مالكیت مشاع  و نظارت دمكراتیك  اداره  می كنند. در بسیاری از زمینه ها، شركت های تعاونی كم و بیش نظیر سایر شركتهای تجاری هستند. در این راستا، جامعه تعاونی برای بدست آوردن سرمایه به منظور اجرای فعالیت ها و تامین هزینه های كسب و كارش با رقابت بسیار روبرو است. بنابراین شركت های تعاونی باید دارای مدیریت قوی و كارآمد، نیروی انسانی توانا و شایسته و منابع مالی باشند تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.

خصوصیات كارآفرینی مدیران تعاونی ها

خصوصیات كارآفرینی مدیران تعاونی ها كمتر با مدیران بخش خصوصی مقایسه شده است. تاكنون مطالعه ای كه اثبات كند موفقیت تعاونی ها به خصوصیات كارآفرینی مدیران آن بستگی دارد یا از آنها تاثیر پذیرفته، صورت نگرفته است. به هرحال، درباره مدیران بخش خصوصی مطالعات زیادی بعمل آمده كه نشان می دهد مدیرانی كه دارای خصوصیاتی نظیر: “اعتمادبه نفس”، “ریسك پذیری”، “انعطاف پذیری”، ” نیاز به موفقیت” و” خوداتكایی” هستند، آنان  را به سمت  موفقیت در كسب و كاری كه  مدیریت آنرا به عهده دارند، هدایت  می كنند.

هدف تحقیق خصوصیات كارآفرینی مدیران تعاونی ها

این تحقیق می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم رهنمود یا مرجعی باشد برای موسسات تعاونی نظیر: وزارت كارآفرینی و توسعه تعاونی ها، دپارتمان توسعه تعاونیها ( JPK) و كالج تعاونی مالزی (MKM) درباره موضوعاتی چون موارد زیر:
•    تعیین نیازهای آموزشی مدیران و رهبران شركتهای تعاونی
•    كمك به شركتهای تعاونی جهت تعیین چارچوب سیاستهای توسعه و مدیریت منابع انسانی
•    فراهم كردن مرجع یا مدلی برای شركتهای تعاونی كه می خواهند موفق باشند
•    راهنمایی مدیران جوامع تعاونی به منظور ایجاد رفتار، سلایق و فرهنگ كارآفرینی
•    مبنایی برای اجرای تحقیقات دیگر در زمینه مدیریت شركت های تعاونی

حوزه تحقیق

این تحقیق اساسا” بر مدیران شركتهای تعاونی متمركز شد. زیرا مدیران كسانی هستند كه سازمان را هدایت می كنند و آنرا به سمت موفقیت یا ناكامی سوق می دهند. بعلاوه، هر مدیری در مقایسه با دیگر كاركنان باید شناخت بهتری از عملكرد سازمانش داشته باشد.

روش تحقیق

برای این تحقیق كه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده اجرا شد، تعداد 300 نفر از مدیران سراسر مالزی به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تعداد  12 درصد كل تعاونی های مالزی به استثنای مدارس تعاونی می باشند. به هر حال در این تحقیق مصاحبه با 200 نفر از مدیران تعاونی كه 182 نفر آنان مرد و 18 نفر مدیرزن بودند امكانپدیر شد. این  تحقیق بر اساس مصاحبه و تنظیم پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه ها به چهار بخش تقسیم شدند.

بخش اول به سوالاتی در باره گذشته تعاونی مربوط بود، بخش دوم به كاوش در زمینه خصوصیات كارآفرینی مدیران تعاونی می پرداخت، بخش سوم به وظایف مدیریتی و بخش چهارم به بررسی سبك رهبری تعاونی اختصاص داشت.
داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی، تحلیلی، آزمون كای دو، میانگین، انحراف معیار و درصدگیری تحلیل شدند. آزمون ” من ویتنی” برای آزمودن فرضیه تحقیق بكار رفت و میانه دوجامعه وابسته وظایف مدیریتی و سبكهای رهبری بر اساس مقیاس 5 نمره ای” لیكرت” سنجیده شدند.

همچنین مدل رنسیس لیكرت برای آزمودن سبك رهبری در بین مدیران نیز بكار رفت. اساسا” چهار نظام رهبری وجود دارد، نظام اول: بهره كشی  آمرانه، نظام دوم: خیرخواهانه  آمرانه، نظام سوم: مشورتی و نظام چهارم: مشاركتی.

خصایص 19 گانه كارآفرینی  كه به وسیله جفری جی. مردیت11، رابرت ای. نلسون12  و فلیپ آ. نیك13 (1982)  تنظیم شدند كمك كردند كه كیفیت واقعی یك كارآفرین مشخص شود.  (جدول یک)

توصیف و تحلیل

تعریف تعاونی موفق

موفقیت یك تعاونی از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی سنجیده می شود. از نظر اجتماعی افزایش تعداد اعضا، چكونگی مشاركت اعضا در مجمع عمومی سالانه، فعالیتهای اعضای هیات مدیره، اختصاص بودجه به امور اجتماعی نظیر اعطای بورس و افزایش سهم مشاركت اعضا در سرمایه مورد نظر می باشد. در حالی كه اندازه گیری از نظر اقتصادی بر اساس درآمد تقسیم شده، سود حاصل در دوره زمانی سه ساله و نحوه مشاركت اعضا درامور اقتصادی تعاونی صورت می گیرد.

تعریف مدیر

بطور كلی، مدیر فردی است كه پست و قدرت مبتنی بر ساختار سازمانی را بدست می گیرد. اما، در تركیب تعاونی، و این تحقیق، مدیر فردی است كه حقوق می گیرد و بصورت تمام وقت برای حداقل 2 سال در تعاونی كار می كند یا عضوی است از هیات مدیره كه تقش مدیر را برای حداقل 2 سال بعهده دارد.

نتایج مقاله خصوصیات كارآفرینی مدیران تعاونی ها

این بررسی  نشان داد كه  برنامه ریزی، نظارت پیگیر، رهبری و سازماندهی مهمترین وظایف مدیران بوده است. هرچند كه مدت زمان صرف شده برای  اجرای این وظایف موئد اهمیت پیش گفته نیست اما مشخص شد كه مدیران بیشترین زمان را صرف نظارت كرده اند (جدول پنج و شش).

در این تحقیق با استفاده از فرمول الگوی رهبری ” من ویتنی” به این نتیجه رسیدیم كه مدیران برای كسب موفقیت نباید به كاركنان خود زیاد آزادی دهند. مدیران تعاونیها برای رسیدن به اهداف خود باید همواره سازمان را تحت نظارت و كنترل داشته باشند. ارتباط دو سویه بین مدیران و كاركنان برای اطمینان از جریان روان مدیریت سازمانها باید اجرا شود.
بر مبنای الگوی چهارگانه رهبری رنسیس لیكرت، به این نتیجه رسیدیم كه چهارمین نظام الگوی رهبری (مشاركتی) بهترین نظام برای اطمینان از كسب موفقیت در یك سازمان است. مقایسه بین الگوهای رهبری در تعاونیهای موفق با تعاونیهای كمتر موفق، تفاوت زیادی را نشان نداد. فقط مشخص شد كه خصوصیات ارتباط و رهبری مدیران در تعاونیهای موفق به نظام مشاركتی نزدیكتر است.

نتیجه گیری مقاله خصوصیات كارآفرینی مدیران تعاونی ها

بدیهی است كه توانایی و مهارت مدیران، بهره وری، ثبات و قابلیت پاسخگویی یك سازمان را شكل می دهد. این امر برای تعاونی ها نیز مصداق دارد. مدیر، رهبریت گروه را به عهده دارد. اوست كه تصمیم می گیرد و ارتش خود را برای كسب پیروزی در جنگ رهبری می كند. اگر شكست بخورد، سازمان شكست می خورد.

برنامه ریزی ماموریت یا وظیفه بسیار سختی است، بنابراین مدیران جوامع تعاونی باید قادر به برنامه ریزی باشند. مهم است كه یك برنامه ریزی كامل قبل از اجرای دیگر وظایف مدیریت تعاونی صورت پذیرد. در خصوص الگوی رهبری، بیشتر مدیران تعاونی های مالزی با رویكرد مشورتی سازگاری یافته اند.

برجسته ترین خصایصی كه بین مدیران تعاونی ها در مالزی یافت شد: ارتقا كیفی، مسئولیت پذیری، شایسته سالاری، صداقت و اطمینان و تشكیل گروه دادن بود. حال آنكه، ریسك پذیری و استقلال اگرچه لازمند اما كمترین اهمیت را داشتند. این امر شاید به این دلیل است كه اكثر مدیرانی كه هم حقوق می گیرند و یا وظایف مدیریتی را افتخاری انجام می دهند، معمولا” از درگیر كردن خود با طرحهای پرخطر به دلیل تاكید اصول تعاونی بر سود و ریسك پذیری منطقی خودداری می كنند. بعلاوه، بیشتر مدیران از تصمیم ها و سیاستهای تعیین شده توسط هیات مدیره كه بالاترین اختیار را در تصمیم گیری های مدیریتی برای تعاونی دارد پیروی می كنند. به هر حال این تحقیق نتوانست در مقایسه بین خصوصیات شركت های تعاونی موفق و كمتر موفق تفاوت بارزی را شناسایی كند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

 

 

مطالب مرتبط