M123/مجموعه پروپوزال های تمامی شاخه های مدیریت

M123-01 پروپوزال تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

M123-02 پروپوزال تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها

M123-03 پروپوزال ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

M123-04 پروپوزال بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی عملکرد کارکنان

M123-05 پروپوزال بهره وری

M123-06 پروپوزال بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان

M123-07 پروپوزال ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

M123-08 پروپوزال شاخص های ارزیابی بهبود عملکرد سازمان مطالعه موردی شرکت مخابرات

M123-09 پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان

M123-10 پروپوزال بررسی رابطه بین روابط عمومی مدیران بازرگانی با فروش شرکت

M123-11 پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

M123-12 پروپوزال بررسی برقراری فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

M123-13 پروپوزال تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش

M123-14 پروپوزال بررسی مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران

M123-15 پروپوزال ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان

M123-16 پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

M123-17 پروپوزال مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

M123-18 پروپوزال بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

M123-19 پروپوزال بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

M123-20 پروپوزال تاثیر سبک مدیریت بر موفقیت و شیوه مطلوب خدمات برای کارکنان

M123-21 پروپوزال بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی کارکنان

M123-22 پروپوزال بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات

M123-23 پروپوزال بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

M123-24 پروپوزال رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر تهران

M123-25 پروپوزال شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش کالاهای مصرفی

M123-26 پروپوزال بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان

M123-27 پروپوزال بررسی نقش برند بر وفاداری و رضایت مشتریان بانک و سودآوری بانک ها

M123-28 پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات

M123-29 پروپوزال بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون

M123-30 پروپوزال بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان

M123-31 پروپوزال بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری مطالعه مورد بیمه آتش سوزی

M123-32 پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت

M123-33 پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و بهره وری کارکنان

M123-34 پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی

M123-35 پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی با میزان خلاقیت کارکنان

M123-36 پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و بهره وری کارکنان

M123-37 پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد تیمی بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

M123-38 پروپوزال بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

M123-39 پروپوزال بررسی نقش واسطه عوامل سازمانی و تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

M123-40 پروپوزال رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی مطالعه موردی بانک

M123-41 پروپوزال بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی …

M123-42 پروپوزال بررسی نقش ارزشیابی عملکرد در کارآیی کارکنان

M123-43 پروپوزال بررسی نقش رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بر یادگیری سازمانی

M123-44 پروپوزال بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران

M123-45 پروپوزال روانشناسی مصرف کننده نام تجاری

M123-46 پروپوزال شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

M123-47 پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مشتریان مطالعه موردی بانک ملت

M123-48 پروپوزال بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری مطالعه موردی بانک ملت

M123-49 پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران)

M123-50 پروپوزال تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان

M123-51 پروپوزال بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

M123-52 پروپوزال بررسی رابطه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری

M123-53 پروپوزال بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری

M123-54 پروپوزال بررسی نقش تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

M123-55 پروپوزال بررسی رابطه بازاریابی تعاملی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت استان مازندران)

M123-56 پروپوزال بررسی بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه

M123-57 پروپوزال بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه…)

M123-58 پروپوزال عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران

M123-59 پروپوزال برسی نقش فرهنگ سازمانی بر روابط رفتار رهبری و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

M123-60 پروپوزال بررسی نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت

M123-61 پروپوزال بررسی نقش هوش سیاسی رهبران بر مدیریت اثربخش تغییر سازمان و ارائه مدل آن

M123-62 پروپوزال بررسی تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت و عملکرد رابطه‌ی بانک و مشتری

M123-63 پروپوزال بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین و ارائه مدل مناسب آن

M123-64 پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

M123-65 پروپوزال بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی

M123-66 پروپوزال بررسی نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بانک مطالعه موردی بانک ملت استان همدان

M123-67 پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند (نام تجاری) با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

M123-68 پروپوزال بررسی نقش برند سازی شرکت بر روی عملکرد کارکنان سازمان

M123-69 پروپوزال بررسی نقش افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: مطالعه موردی شرکت استان تهران

M123-70 پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند (نام تجاری) با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

M123-71 پروپوزال سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر: مطالعه موردی صنعت بیمه ایران

M123-72 پروپوزال بررسی نقش برند سازی شرکت بر روی عملکرد کارکنان سازمان

M123-73 پروپوزال بررسی نقش اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: مطالعه موردی بنگاه تولیدی ثبت شده در بورس تهران

M123-74 پروپوزال بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان: مطالعه موردی مدیران و کارکنان اداره تامین اجتماعی استان تهران

M123-75 پروپوزال بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

M123-76 پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کارکنان با رضایت زناشویی آنان مطالعه موردی: کارکنان متاهل اداره تعاون استان تهران

M123-77 پروپوزال بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

M123-78 پروپوزال بررسی رابطه به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت

M123-79 پروپوزال بررسی اعتماد و ریسک درک شده بر تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید آنلاین

M123-80 پروپوزال بررسی رابطه کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

M123-81 پروپوزال بررسی رابطه تعامل اجتماعی، رضایت و راحتی مشتری: نقش واسطه ی تجربه مشتری

M123-82 پروپوزال ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود

M123-83 پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیکی(E-CRM)

M123-84 پروپوزال بررسی رابطه سبک مدیریت و رضایتمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

M123-85 پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

M123-86 پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

M123-87 پروپوزال بررسی رضایت کاربران از پرتال های اینترانتی و ارائه مدل مناسب آن

M123-88 پروپوزال بررسی تمایل مصرف کننده به خدمات موبایلی ارائه مدل مناسب آن

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

102 بازدید