×

خرید پرسشنامه روش های مالی سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه روش های مالی سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداری

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه مدیریت ریسک در بانک

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه سنجش عملکرد بانک ها در ارائه خدمات بانکی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

۱۵,۰۰۰ تومان
0